Voordelen alle aard auto en woning

15 December 2019

Contacteer ons

Zit u nog met vragen? We zijn er om u te helpen.

Contact

KMO kalender

15 December 2019

Contacteer ons

Zit u nog met vragen? We zijn er om u te helpen.

Contact

KMO’s: nog snel investeren voor nieuwjaar?!

12 December 2019

Verhoogde investeringsaftrek: 20%

In de zomer van 2017 werd besloten om de eenmalige investeringsaftrek te verhogen van 8% naar 20% gedurende twee jaar (vanaf 1/1/2018 – 31/12/2019). Deze verhoging loopt eind dit jaar af. Daarom kan het dus interessant zijn om nog dit jaar te investeren.

Het moet gaan om investeringen in materiële of immateriële vaste activa, in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht en die in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en over minstens 3 jaar worden afgeschreven. Uitgesloten zijn o.a. personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, …

Concreet: een KMO doet nog in 2019 een investering van 50.000 euro. Hiervan komt 20% in aanmerking voor de investeringsaftrek. Er kan dus 10.000 euro in aftrek gebracht worden op het belastbaar resultaat. Rekening houdende met een belastingtarief van 20% komt dit neer op een belastingbesparing van 2.000 euro i.p.v. 800 euro indien de investering in 2020 zou plaats vinden.

Pro rata afschrijvingen vanaf 2020

Momenteel kunnen KMO’s hun investeringen die zij gedurende het jaar doen, voor een volledig jaar in afschrijving nemen. Vanaf 1/1/2020 dienen de afschrijvingen ‘pro rata temporis’ te gebeuren net zoals dat reeds voor grote vennootschappen het geval is. M.a.w. een investering gedaan op 1 december kan maar voor 31/365 afgeschreven worden in het jaar van aankoop.

Lineair afschrijven wordt de regel

Vanaf 2020 mag niet meer degressief worden afgeschreven. Elke investering zal verplicht lineair moeten worden afgeschreven. Voor investeringen die plaats vinden vóór 1 januari 2020 en waarbij geopteerd wordt voor het degressief afschrijvingsregime, mogen ook de komende jaren degressief worden afgeschreven.

Tijdstip aanvang afschrijving

Er moet wel rekening gehouden worden met het tijdstip vanaf wanneer men (fiscaal) mag beginnen afschrijven. Hierbij zijn twee tijdstippen bepalend:

 • ofwel de datum van werkelijke levering;
 • ofwel de datum waarop de vennootschap juridisch eigenaar is geworden (overeenstemming tussen prijs en voorwerp via geldige verkoopovereenkomst)

Het voorgaande impliceert dat het aangewezen is het e.e.a. in een overeenkomst vast te leggen om tegenstelbaar te zijn aan de fiscus.

Dus: nog snel investeren voor nieuwjaar ?

KMO’s die een investering in de stijgers hebben staan, kunnen fiscaal voordeel doen door deze nog in 2019 te laten doorgaan. Contacteer uw HLB-adviseur om de haalbaarheid en impact voor uw vennootschap te bekijken.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Ficheverplichting en bedrijfsvoorheffing in te houden bij bezoldigingen door een buitenlandse groepsvennootschap

11 December 2019

De Belgische wetgever heeft een nieuwe fictiebepaling ingevoerd die impliceert dat de Belgische werkgever of Belgische vennootschap waarin de bedrijfsleider zijn mandaat uitoefent, geacht wordt de bezoldigingen, toegekend door een buitenlandse groepsvennootschap, zelf te hebben toegekend.  Door voorgaande fiscale fictie is de Belgische vennootschap inhoudingsplichtig voor bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 maart 2019 door de buitenlandse verbonden vennootschap.

Er is tevens een hiermee samenhangende ficheverplichting voor opmaak fiches 281.10 of 281.20, die reeds geldt voor betalingen of toekenningen in de periode van 1 januari 2019 tot 28 februari 2019.  De fiches voor inkomsten 2019 dienen vóór 1 maart 2020 elektronisch ingediend te worden.

De bepalingen betreffen ook voordelen in natura, o.a. aandelenopties, restricted stock units (RSU), gratis of met korting toegekende aandelen, winstpremies.

U doet er dus goed aan om voor 2019 alsnog bedrijfsvoorheffing af te dragen in voormelde situaties, indien dit nog niet gebeurd zou zijn.  Deze situaties worden momenteel geviseerd in controleacties van de BBI.  Ingeval geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden door de Belgische groepsvennootschap, wordt het bedrag van de ten onrechte niet ingehouden bedrijfsvoorheffing aangemerkt als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider, wat in een aanzienlijke bijkomende belasting kan resulteren met toepassing van belastingverhogingen.

Het is dus aangewezen uw buitenlandse groepsvennootschappen hiervan in kennis te stellen en desgevallend de huidige groepsprocedures aan te passen, als u mogelijk momenteel niet automatisch geïnformeerd wordt over de verloning die niet via de Belgische groepsentiteit loopt.&nbsp

Uw vertrouwde HLB adviseur helpt u graag verder met de begeleiding bij het vervullen van de nodige verplichtingen.

Katrien Van Goethem

Intern gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar katrien.vangoethem@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Startende ondernemingen kunnen btw maandelijks terugvragen!

8 November 2019

Onder bepaalde voorwaarden is het tevens mogelijk voor maandaangevers om ook in de andere maanden de btw tegoeden terug te vragen. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Het btw tegoed op jaarbasis bedroeg minstens € 12.000
 • 30% van de omzet werd gehaald uit bepaalde handelingen (IC leveringen, uitvoeren, handelingen waarvoor de verleggingsregels van toepassing zijn,…)
 • De btw aangiftes moeten elektronisch worden ingediend

Om hiervan gebruik te maken moeten de belastingplichtigen een vergunning aanvragen.

Voor startende ondernemingen, kan het zijn dat zij bij de opstart liquiditeitsproblemen ondervinden omdat zij de btw niet snel genoeg kunnen terugvragen en niet in aanmerking komen voor de regeling van maandelijkse teruggaaf zoals hierboven besproken.

Daar heeft de regering met het KB van 29 augustus 2019 verandering in gebracht. Vanaf 1 januari 2020 zullen stratende ondernemingen ook kunnen genieten van maandelijkse teruggaaf in de 24 eerste maanden na hun oprichting indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • Het btw tegoed bedraagt minstens € 245
 • De starter dient maandelijks btw aangiftes in
 • De btw aangiftes moeten elektronisch worden ingediend

De startende onderneming heeft hier geen vergunning voor nodig.

Indien u hier toepassing van wenst te maken en hier vragen over heeft, laat het ons gerust weten.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Een nieuw wetboek – een nieuw aandelenregister?

7 November 2019

Register

Het aandelenregister is een essentieel element van de vennootschap dat op de zetel van de vennootschap dient gehouden te worden. Informatie zoals wie de aandeelhouders zijn, woonplaats/statutaire zetel, datum van verkrijging, het aantal aandelen per aandeelhouder enz… worden reeds in het register opgenomen.

Aandelensoorten

De nieuwe wetgeving laat veel vrijheid om verschillende soorten van aandelen te creëren. Het spreekt voor zich dat iedere soort alsook haar eigenschappen in het aandelenregister opgenomen moet worden. Denk o.a. aan: wie welke vermogensrechten heeft, wie rechten heeft op het vereffeningssaldo, aan wie stemrechten worden toegekend en hoeveel, …

Eveneens het totaal aantal aandelen alsook het aantal aandelen per soort dient opgenomen te zijn.

Overdrachtsbeperkingen

Het WVV stelt dat zowel voor de BV, NV als CV eventuele bestaande statutaire overdrachtsbeperkingen moeten worden opgenomen in het aandelenregister. Het kan natuurlijk voorvallen dat deze verplichting niet (tijdig) wordt nageleefd. Gelukkig heeft de wetgever bepaald dat de statutaire bepalingen voorgaan op het aandelenregister.

Ook aandeelhoudersovereenkomsten kunnen beperkingen opleggen. Het bestaan van dergelijke overeenkomsten dient maar in het register opgenomen te worden indien één van de partijen van de overeenkomst dit zou wensen.

Wenst u meer informatie over deze materie, neem dan contact op met uw HLB dossierbeheerder.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Fiscale consolidatie vanaf boekjaar 2019

7 November 2019

Het gaat hierbij om bvb een situatie waarbij vennootschap A fiscale winst heeft en vennootschap B fiscaal verlies. Tot aanslagjaar 2019 werden deze fiscaal afzonderlijk behandeld waardoor vennootschap A op haar volledige winst vennootschapsbelasting verschuldigd was.

Vanaf dit boekjaar 2019 ( vennootschappen die per kalenderjaar boeken) zal er een mogelijkheid zijn om het verlies van i.c. vennootschap B in mindering te brengen van de winst van vennootschap A.

Het moet daarbij gaan om gelieerde vennootschappen die gedurende 5 jaren min 90% participatie hebben.

Een klein voorbeeld toont het (fiscale) belang van deze nieuwe mogelijkheid.

Zonder fiscale consolidatie

Met fiscale consolidatie

Zoals u ziet, daalt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij vennootschap A met 40%.

Voor meer informatie kan u hier na registratie de video bekijken met de verdere uiteenzetting door onze medewerker Marc Dierckx: video fiscale consolidatie

Komen uw ondernemingen in aanmerking voor deze fiscale optimalisatie?

Wij bekijken  graag samen met u de mogelijkheden, voorwaardenen te vervullen formaliteiten.

Indien u meer wenst te weten, contacteer uw HLB contactpersoon.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Wil u ook gebruik maken van het elektronisch aandelenregister?

7 November 2019

Tool

Deze tool heeft een aantal voordelen: er is geen fysisch aandelenregister meer nodig dat verloren kan geraken of bij wijzigingen van onder het stof moet worden gehaald. Het is overzichtelijk en is perfect moduleerbaar naar de door het WVV toegelaten aandelensoorten (denk aan verschillende stemrechten, vermogensrechten, enz…). Verder kent het WVV aan de personen opgenomen in het elektronisch aandelenregister een weerlegbaar vermoeden van aandeelhouderschap toe. Een derde voordeel is dat de informatie eenvoudig gelinkt kan worden aan het UBO-register. Gezien elke wijziging die het UBO-register aangaat binnen de maand in het register opgenomen moet worden, is deze link een extra meerwaarde.

Beslissing

De keuze voor een elektronisch aandelenregister kan onder het WVV gemaakt worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien de statuten deze mogelijkheid niet hebben voorzien.

Als ondernemer kan u het register steeds online raadplegen. Het register kan enkel aangemaakt worden door uw accountant, belastingconsulent en notaris. Verder kunnen enkel zij het register naderhand consulteren en zijn zij onderworpen aan het beroepsgeheim. Ook bestuurders van de vennootschap zullen toegang krijgen het register.

Het elektronisch aandelenregister kadert in de shift naar meer digitalisering en minder rompslomp. HLB kan u bijstaan bij de aanmaak en het onderhoud van het elektronisch aandelenregister. 

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Payments towards tax havens: wake-up call for non-compliant companies

29 October 2019

Case

In a case that was handled by the Court of Appeal of Antwerp, a Belgian company late-filed the annex 275F (so not along the CIT declaration). The company declared a payment of a Russian vendor invoice, on a Lithuanian bank account. The account, however, was held by a company in a tax haven. This ‘indirect payment’ should have been added to the CIT declaration, which was not the case.

The Court of Appeal was merciless and followed the tax administration, stipulating that the payment should be added to the tax base of the company. Even if the payment itself was a correct deductible cost.

The Court argued that the legislation has to be interpreted very strictly given the fact that the measure is drawn up in order to fight international tax fraud.

“Get to know your counterparty” and foresee a correct follow-up system

This case is a good example that payments towards tax havens should be looked after and be treated carefully. Companies should foresee a correct follow-up system of its diverse counterparties (so not only their vendors) in order to declare all tax haven payments once the 100.000 EUR level has been exceeded. ‘Forgetting’ a payment could lead to a serious tax raise, even if the payment itself has been done for an economic reason (for instance buying goods from a seller in a tax haven).

Penalty

As stated above, in case of non-compliance, the payment will be treated as a non-deductible cost. Next to this, a tax raise or administrative fine are also possible.

Annex – Tax Havens

Countries according to art. 179, royal decree in the execution of the corporate income tax law:

 1. Abu Dhabi
 2. Ajman
 3. Anguilla
 4. Bahamas
 5. Bahrain
 6. Bermuda
 7. British Virgin Islands
 8. Cayman Islands
 9. Dubai
 10. Fujairah
 11. Guernsey
 12. Jersey
 13. Isle of Man
 14. Marshall Islands
 15. Micronesia
 16. Monaco
 17. Montenegro
 18. Nauru
 19. Uzbekistan
 20. Palau
 21. Pitcairn Islands
 22. Ras Al Khaimah
 23. Saint-Barthélemy
 24. Sharjah
 25. Somalia
 26. Turkmenistan
 27. Turks and Caicos Islands
 28. Umm Al Qaiwain
 29. Vanuatu
 30. Wallis and Futuna

Non-compliant countries according to the OECD that are not included in the Belgian list:

 1. Trinidad and Tobago,

For an analysis of your situation or further information, do not hesitate to contact your trusted HLB expert.

Glenn Vermeulen

Tax Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar glenn.vermeulen@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Fiscale wijzigingen vanaf 2020: wat zoets, vooral veel bitter?

10 October 2019

Hieronder treft u een beperkte bloemlezing over wat kan worden verwacht voor aanslagjaar 2021 (boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2020).

De voordelen

 1. Het toptarief voor de vennootschapsbelasting verlaagt tot 25%;
 2. De anti-crisisbijdrage ten bedrage van 2% verdwijnt.
  • Het reële toptarief van 29,58% wordt dus 25%
  • Het reële verlaagde tarief van 20,40% wordt dus 20%
 3. Bepaalde oude vrijgestelde reserves die op de balans staan, kunnen gedurende 2 jaar tegen 10% of 15% ‘gemobiliseerd’ worden.

De compenserende maatregelen

 1. Aftrek van de autokosten a rato van de gramformule (zie ook: https://www.hlb.be/nl/wijzigingaftrekbaarheidautokostenvanafaanslagjaar2021);
 2. Valse hybrides aangekocht na 1 januari 2018 worden afgestraft;
 3. Geheime commissielonen en verdoken meerwinsten: de aanslag wordt niet-aftrekbaar;
 4. Degressieve afschrijvingen: worden fiscaal niet meer aanvaard (voor activa verworven of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020);
 5. Pro rata afschrijvingen gelden voor alle vennootschappen bij activa verworven of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020;
 6. De niet-aftrekbaarheid van geldboeten wordt uitgebreid. Zo zullen o.a. proportionele btw-boetes, verhogingen op onroerende voorheffing, verhogingen voor sociale bijdragen en GAS-boetes niet langer meer aftrekbaar zijn;
 7. Marktrente krijgt een duidelijke definitie: de rentes op rekening-couranten worden aan een maximum onderworpen. (o.g.v. de MFI-rente, verhoogd met 2,5%).

Voor een limitatieve lijst van de vooropgestelde wijzigingen, verdere vragen met betrekking tot het onderwerp of een analyse van uw situatie, aarzel niet uw vertrouwde HLB-expert te contacteren.

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Schepen voor de vaart op volle zee

10 October 2019

Het Europees Hof van Justitie heeft hieraan toegevoegd dat hierbij het werkelijk gebruik op volle zee van belang is en niet de kenmerken van het schip als dusdanig.

Deze voorwaarde kwam onvoldoende tot uiting in de Belgische interne wetgeving en daarom heeft de wetgever met de wet van 29 november 2017 artikel 42 van het wetboek btw aangepast.

Onlangs heeft de administratie in dit kader verduidelijkt wat bedoeld word met schepen voor vaart op volle zee. Dit zijn dan schepen die voor minstens 70% moeten gebruikt worden voor vaart op volle zee. Dit moet dan aan de hand van de afgelegde trajecten kunnen bewezen worden.

In principe is de vrijstelling ook enkel van toepassing in de laatste keten van de handelsfase.

Echter voor de levering van brandstoffen en smeermiddelen is er een uitzondering voorzien als aan enkele voorwaarden voldaan is. Zo zal de levering van de brandstoffen door de bunkeraar aan een tussenpersoon worden vrijgesteld, indien de bunkeraar de brandstoffen rechtsreeks in het betrokken schip laadt.

Het spreekt voor zich dat de bewijslast hiervoor erg verhoogd wordt, om te kunnen genieten van de vrijstellingsregeling.

Indien u twijfelt of u de vrijstelling voor zeeschepen mag toepassen, gelieve ons te contacteren.

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

UBO-register: gedoogbeleid tot 31 december 2019 en nieuwe FAQ

2 October 2019

Herinner u dat de aanvankelijke deadline lag op 31 maart 2019, maar dat wegens technische problemen met de online-applicatie de deadline werd verschoven naar 30 september. Ook de vele onduidelijkheden spelen wellicht mee in het gedoogbeleid tot eind dit jaar.

Dochtervernnootschappen van beursgenoteerde ondernemingen

Zo publiceerde de FOD Financiën op 16 september alweer een gewijzigde FAQ op haar website. Hierin verduidelijkt zij de situatie van dochtervennootschappen van genoteerde ondernemingen. Tot op heden werd gecommuniceerd dat beursgenoteerde ondernemingen zich niet hoefden te registreren, omdat hun UBO (de genoteerde moeder) al aan FSMA bekendmakingsformaliteiten moet voldoen. De consensus was dat dit ook voor hun dochterondernemingen gold.

Op vragen die wij hieromtrent aan de FOD Financiën stelden, kregen wij meermaals zeer confuse en ontwijkende antwoorden.

In voornoemde FAQ stelt men nu dat dochterondernemingen die direct of indirect voor 100% in handen zijn van beursgenoteerde ondernemingen volledig vrijgesteld zijn van de registratie van hun UBO maar dat zij zich moeten aanmelden in het UBO-register en hun eigendomsstructuur dienen te registreren door alle tussenliggende entiteiten, inclusief de beursgenoteerde onderneming, op te nemen.

Concreet dienen zij zich dus aan te melden en hun eigendomsstructuur te registreren.

Sancties

Tot 31 december zal men een oogje dichtknijpen, maar vanaf 1 januari 2020 kan men sancties gaan toepassen. Wie niet registreert, riskeert een boete tussen 250 en 50.000 euro.

Heeft u vragen of wenst u bijstand bij de UBO-registratie, aarzel dan niet om uw HLB-adviseur te contacteren.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren