Arrest Vos Aannemingen: quid impact btw-aftrek van promokosten voor constructievennootschap

29 September 2021

Einde mei 2021 oordeelde het Hof van Cassatie rond het arrest van Vos Aannemingen. De casus betrof een constructievennootschap dewelke appartementen heeft gebouwd op een terrein toebehorend aan een grondvennootschap, een redelijk vaak voorkomende situatie. De bouwvennootschap verkocht de constructies van de appartementen met btw terwijl de grondvennootschap de onverdeelde grondaandelen verkocht onder het stelsel van de registratierechten. De kosten van publicatie-, administratie- en makelaarsdiensten werden gefactureerd en betaald door de constructievennootschap die de btw hierover volledig in aftrek bracht.

Hierop volgde een btw-controle over deze periode en transacties waarbij de controleur van mening was dat er maar een gedeeltelijk recht op aftrek is van btw voor de kosten die toe te wijzen zijn aan de appartementen. Hij neemt hiervoor de verhouding van aftrek conform de breuk met in de teller de prijs van het gebouw en in de noemer de prijs van gebouw en grond.

De constructievennootschap ging hiermee niet akkoord en er kwam een procedure in eerste Aanleg dewelke de belastingplichtige gelijk gaf wel op basis van een andere zienswijze. De administratie ging daarop in beroep en het Hof Van Beroep van Gent geeft de administratie gelijk. 1-1 dus. De projectontwikkelaar stapte daarop naar Cassatie. Deze stelden eerst een aantal vragen in dit verband aan het Hof van Justitie. Uiteindelijk heeft ze een uitspraak gedaan en bevestigd zij het Hof van Beroep met een beperking van het recht op aftrek tot gevolg.

Het Hof stelde vast dat rekening houdende met alle omstandigheden deze beslissing te verantwoorden is door het feit dat  er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de economische activiteit van de opstalhouder/bouwvennootschap en het deel van de kosten dat ten goede komt aan de grondeigenaar. Belangrijk hierbij is dat een deel van de kosten zou kunnen worden doorgerekend aan de grondvennootschap.

Deze uitspraak heeft een belangrijke impact binnen de gehele sector aangezien het hier gaat om een common practice. In principe mag er dus maar een gedeeltelijk recht op aftrek over deze kosten worden uitgeoefend indien ze enkel aan de bouwpromotor worden aangerekend. Echter zijn hierop toch wel een aantal uitzonderingen op mogelijk. Voorbeelden van mogelijke gevallen waarbij er toch een volledig recht op aftrek kan zijn, betreffen:

  • wanneer de grondeigenaar en de opstalhouder niet verbonden zijn met elkaar wordt vaak als voorwaarde van het opstalrecht bepaald dat de opstalhouder alle makelaars- en publiciteitskosten op zich moet nemen alsook een inkoopverplichting heeft voor eventuele niet verkochte grondaandelen.
  • In de situatie waarbij de bouwpromotor de grondaandelen van niet-verkochte appartementen zal overnemen tegen een vooraf vastgestelde prijs
  • Bij doorrekening van een gedeelte van deze kosten aan de grondbank

Daarnaast moet er ook kritisch worden gekeken naar de toepassing van de opgelegde verhouding, er kan ook een andere pro-rata die meer de economische en commerciële realiteit weergeeft, worden toegepast.

Voor meer informatie kan u uiteraard terecht bij uw HLB contact en adviseur.

Nike De Bruyn

Gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar nike.debruyn@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

EU-teruggaafverzoeken in te dienen voor 30 september 2021!

1 September 2021

Bent u ondanks Corona toch regelmatig voor professionele doeleinden naar het buitenland (EU) geweest en heeft u daar kosten gemaakt met lokale btw? Denk maar aan de buitenlandse btw die u aangerekend kreeg over de toegang tot het congres in Frankrijk of op de kosten van het logies van uw personeel toen ze in het buitenland voor u werkzaamheden verrichten of door te tanken met uw vrachtwagens in het buitenland.

Btw zou in principe een neutrale belasting moeten zijn en geen extra kost. De btw-teruggaafprocedure (beter bekend onder de “8ste Richtlijn teruggaaf”) werd in het leven geroepen om btw dewelke aangerekend werd in het buitenland, terug te kunnen vorderen op een relatief simpele manier in uw eigen land van vestiging.

Hoe als Belgische onderneming de btw terugvorderen?

U kan als Belgische belastingplichtige de teruggaafverzoeken aanvragen en indienen via het Intervat-platform van de Belgische overheid.

Na het indienen van het verzoek stuurt de Belgische administratie het verzoek in principe binnen de 24u door naar de buitenlandse autoriteiten van het land waar de btw betrekking op heeft. De buitenlandse autoriteiten beoordelen nadien of u daadwerkelijk recht heeft op teruggaaf van de lokale btw. Hiervoor hebben ze ongeveer 4 maanden de tijd.

Met welke voorwaarden dient u rekening te houden?

Als belastingplichtige kan u de betaalde buitenlandse btw enkel terugvragen via Intervat indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Er was geen lokale btw verschuldigd in het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd
  • De goederen en diensten waar de buitenlandse btw op werd aangerekend werden voor met btw belaste ondernemingsactiviteiten gebruikt.

Daarnaast dient er ook rekening te worden gehouden met volgende drempelbedragen:

  • Wanneer een verzoek wordt ingediend over ten minste drie maanden maar minder dan een kalenderjaar geldt een drempelbedrag van €400
  • Wanneer een verzoek wordt ingediend over een kalenderjaar of resterend deel daarvan, geldt een drempelbedrag van € 50

Elke EU-lidstaat kent zijn eigen regels voor de teruggaaf van btw. De buitenlandse autoriteiten gaan bijgevolg na of er volgens hun regelgeving recht op teruggaaf is. Bij goedkeuring van de aanvraag zullen de buitenlandse autoriteiten de gelden rechtstreeks aan uw onderneming storten.

Deadline voor indiening

De normale deadline voor het indienen van deze verzoeken ligt op 30 september 2021 over de facturen van 2020.

Net zoals eerder vermeld werd in onze newsletter van maart 2021, zal het niet meer mogelijk zijn om Britse btw terug te vragen via Intervat omwille van de Brexit.

Voor verdere assistentie verwijzen we naar uw dossierbeheerder of HLB-contact.

Nike De Bruyn

Gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar nike.debruyn@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren