Jaarlijkse ficheverplichting 281.50

9 June 2021

Steevast is juni de maand waarin de meeste vennootschappen nog snel hun fiches 281.50 moeten indienen. In dit artikel zetten we één en ander nog eens op een rijtje.

 1. Wat is de fiche 281.50?

Fiche 281.50 is een verplichting die de wetgever heeft ingevoerd om een correct overzicht te krijgen van de erelonen, commissie- en makelaarslonen, restorno’s en andere vergoedingen die een vennootschap verschuldigd is aan derden. Met deze fiche kan de belastingadministratie nagaan of alle inkomsten werden aangegeven en overgaan tot een correcte belasting ervan.

Voormelde vergoedingen zijn in principe als beroepskost aftrekbaar, maar énkel wanneer de betaler aan de ficheverplichting voldoet. Indien fiche 281.50 niet worden ingediend, kan de betaler, naast de niet-aftrekbaarheid, nog bijkomende administratieve boetes oplopen en geconfronteerd worden met een bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92).

 1. Wanneer fiche 281.50 opstellen?

Indien een vennootschap een betaling gedaan heeft aan begunstigden die niet onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudkundige verplichtingen zoals buitenlanders, of aan personen die wel onderworpen zijn, maar (geheel of gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van de factureringsplicht op basis van de btw-wetgeving.

 1. Voor welke betalingen?
 • Commissielonen
  De vennootschap moet een fiche 281.50 opstellen telkens zij géén factuur krachtens de btw-wetgeving heeft gekregen;
 • Erelonen vrije beroepers
  Elk ereloon (exclusief btw) betaald aan beoefenaars van vrije beroepen en andere natuurlijke personen die baten behalen indien zij geen btw-factuur hebben opgesteld;
 • Voordelen alle aard
  Als de vennootschap belastbare voordelen van alle aard aan zelfstandige klanten of zakenrelaties heeft toegekend, moet zij dit vermelden op een fiche 281.50. Voorbeelden van deze kosten zijn; toeristische privé- of groepsreizen, duurzame gebruiksgoederen die gratis of tegen sterk verminderde prijs zijn aangeboden of geschenken in natura;
 • Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger, zoals bv. verplaatsingsvergoedingen.

Indien dit betalingen zijn aan buitenlandse personen, moeten de fiches 281.50 altijd worden opgemaakt.

 1. Wanneer geen fiche 281.50 opstellen?

Uitzonderlijk moet er geen fiche 281.50 worden opgesteld indien de vergoeding of kost 125,00 EUR of minder bedraagt, het een handelskorting betreft die rechtstreeks op de factuur werd vermeld, presentiegelden, vergoedingen in verband met auteursrechten of vergoedingen aan podiumkunstenaars en sportbeoefenaars betreft (in dat geval moet fiche 281.30 worden opgesteld).

 1. Welke gegevens moeten worden vermeld?

De fiche 281.50 bevat de correcte identificatiegegevens van de verkrijger van de inkomsten, zoals zijn naam, privéadres, ondernemingsnummer en het uitgeoefende beroep, nationaal nummer of geboortedatum. Indien de verkrijger een vennootschap of vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid, e.g. een samenwerkingsverband van ziekenhuisgeneesheren, moet dit worden opgesteld in naam van de individuele leden.

De fiche bevat ook het totale bedrag (exclusief btw) dat de vennootschap heeft betaald. Indien het geboekte bedrag niet overeenstemt met het werkelijk betaalde bedrag, moet dit laatste bedrag bijkomend worden vermeld (vak 3, rubriek g). Voor voordelen van alle aard is het vermelde bedrag de werkelijke waarde, dat wil zeggen, de werkelijke kostprijs (incl. btw), verminderd met de eigen bijdrage van de verkrijger.

Tot slot vermeld de fiche 281.50 het kalenderjaar waar het betrekking op heeft. Indien het boekjaar van de betaler niet samenvalt met het kalenderjaar, moet het bedrag uitgesplitst worden.

 1. Hoe fiche 281.50 indienen?

De fiscale fiches 281.50 moeten jaarlijks worden ingediend via Belcotax-On-Web. Daarvoor heeft de vennootschap tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de formulieren betrekking hebben. Enkel in uitzonderlijke gevallen, kan nog via belcotax@minfin.fed.be een uitzondering worden aangevraagd om de fiche op papier te verzenden.

 1. Wat bij twijfel?

Indien u niet zeker bent of er al dan niet een fiche opgemaakt moet worden, doet u er goed aan om toch één op te maken. Er is geen sanctie verbonden aan het onnodig opmaken van een fiche 281.50 waardoor het voorzichtigheidsprincipe hier de voorkeur krijgt.

Wat kan HLB voor u betekenen?

Uw HLB-dossierbeheerder kan de selectie en het indienen van de fiches 281.50 op zich nemen. Contacteer hem of haar nog deze maand!

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

UBO-documentatieverplichting en jaarlijkse bevestiging: uitstel maar geen afstel!

3 June 2021

In een vorig artikel (https://hlb.be/nl/updateuboregister) wezen we op twee belangrijke verplichtingen m.b.t. het UBO register, nl. (i) de documentatieverplichting en (ii) de jaarlijkse bevestiging omtrent de geregistreerde informatie. De deadline voor beide verplichtingen was vastgelegd op 30 april 2021.

Uitstel tot 31 augustus 2021

Intussen werd de FAQ verder aangevuld door Thesaurie waarbij de Minister van Financiën besloot om de deadline uit te stellen naar 31 augustus 2021. Dit uitstel moet de informatieplichtigen in staat stellen de nodige verplichtingen te vervullen binnen de deadline om alzo de toepassing van sancties te vermijden.

Wacht niet tot augustus!

We willen er op wijzen dat de kans op verder uitstel eerder klein is. Omdat het verzamelen en toevoegen van bewijsstukken eveneens tijd vraagt en de vakantieperiode in aantocht is, raden we aan om niet te wachten tot augustus. Uiteraard staat uw HLB-adviseur voor u klaar om tijdig het nodige te doen.

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren