Bent u nog mee met al die BTW? Kan u een opfrissing gebruiken? Schrijf u dan nu in voor één of meerdere van onze BTW sessies!

7 October 2021

BTW is niet de afkorting van “by the way” of “bring the wine” maar van “belasting over toegevoegde waarde”. Een complexe materie die razendsnel evolueert.

Vanuit HLB willen we dat u als ondernemer, starter of teamlid de mogelijkheid heeft om op een praktische en aangename manier hiervan kennis op te doen of op te frissen. Daarvoor organiseren we vier sessies rond de btw-materie die we opnieuw real life maar in beperkte groep (maximum 15 deelnemers) uitrollen. De sessies kunnen als één geheel gevolgd worden of er kan voor één of meerdere sessies geopteerd worden.

PROGRAMMA

Sessie 1 start met de basis, elk btw-vraagstuk is immers simpel op te lossen. Wij geven aan de hand van verschillende voorbeelden het denkpatroon mee en gaan dieper in op de btw-verplichtingen van facturen, aangiftes etc. Heeft u af en toe ook wel eens problemen met bepalen of u btw dient aan te rekenen en welk tarief? Dan is deze sessie ideaal.

Gedurende sessie 2 verdiepen we ons in de internationale handel en meer specifiek in de goederenbewegingen. We gaan dieper in op de verkoop van goederen zowel lokaal, als tussen de EU-lidstaten maar ook ten opzichte van derde landen. We gaan kijken wat de relevante btw-behandelingen zijn ook in het geval van kettingtransacties en welke implicaties dit heeft op uw boekhouding en facturatieverplichtingen.

Sessie 3 blijven we in de internationale omgeving maar ditmaal leggen we de focus op de dienstverleningen. Wat zijn de juiste regels voor correcte facturatie of zijn er uitzonderingen waarmee ik rekening zou moeten houden? Alles wordt uitvoerig en praktisch aan de hand van verschillende voorbeelden besproken.

De laatste en vierde sessie behandelt de topic rond het recht op aftrek. Hoe zat het ook al weer met de aftrek van publicitaire kosten? Wat zijn hier de algemene regels, wat met mijn bedrijfswagens, laptops of bedrijfsevenementen die we organiseren, we geven een uitgebreid overzicht.

DATA EN LOCATIE

Bluepoint Antwerpen

Sessie 1: dins. 26/10/2021
Sessie 2: dins. 23/11/2021
Sessie 3: dins 7/12/2021
Sessie 4: dins 25/1/2022

Ontvangst vanaf 9u30
10u-12u: seminarie
12u Broodjeslunch en tijd om na te praten

PRIJS

Deelnameprijs bedraagt 500 EUR voor de 4 sessies of 150 EUR per afzonderlijke sessie.

INSCHRIJVEN

Als u de 4 seminaries wil volgen dan volstaat het op onderstaande knop te klikken en op het inschrijvingsformulier aan te duiden dat u de 4 sessies wil volgen.

Schrijf hier in voor de 4 sessies

Indien u eerder een aparte sessie/sessies wil volgen dan klikt u op de onderstaande knop bij de sessie/sessies waarin u interesse heeft.

Schrijf hier in voor sessie 1  Schrijf hier in voor sessie 2 Schrijf hier in voor sessie 3 Schrijf hier in voor sessie 4

Indien volzet zal de website aangeven dat u zich op de wachtlijst kan zetten.

ATTEST

HLB Belgium is erkend door het ITAA als vormingsoperator. Indien u graag een opleidingsattest heeft, gelieve dit bij inschrijving aan te duiden.

Hopelijk tot dan!

Vergoeding auteursrechten onder vuur!

7 October 2021

Het succes van de vergoeding door middel van auteursrechten kent zijn oorsprong in de zeer gunstige fiscale behandeling van deze inkomsten. Dit leidde ertoe dat steeds meer beroepen deze fiscale gunstregeling gingen toepassen. Echter, deze brede toepassing ligt al een tijdje onder vuur.

Pro memorie

De auteursvergoeding is een vergoeding voor het overdragen van de exploitatierechten van een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk. Het auteursrechtenregime werd in het leven geroepen voor artistieke beroepen die geen regelmatig inkomen hebben. Deze grilligheid in inkomsten zou door het systeem uitgevlakt worden. Het beoordelingselement is de ‘originaliteit’ van het werk maar dit begrip geeft ruimte voor een brede interpretatie wat maakt dat ook journalisten, softwareontwikkelaar, architecten, ontwerpers, … het regime zijn gaan toepassen. Deze brede toepassing botst echter meer en meer op tegenkanting.

Fiscaal

Het is geen geheim dat inkomsten van auteursrechten fiscaal zeer gunstig behandeld worden. Het geldende tarief is 15% maar doordat er een forfaitaire onkostenaftrek toegepast mag worden, bedraagt het effectieve tarief 7,5% tot 15% naargelang de hoogte van de inkomsten. Vergeleken met de tarieven in de personenbelasting is het succes van dit regime niet ver te zoeken.

Rulingcommissie

Het is vaste praktijk om zich te conformeren naar de voorwaarden die de rulingcommissie oplegt in haar vele rulings omtrent auteursrechten. We stellen echter wel vast dat de rulingcommissie steeds meer bijkomende voorwaarden oplegt. Daarnaast wordt ze strikter in de toepassing van het regime en gaat het aandeel aan inkomsten dat in aanmerking zou komen als auteursrecht, stelselmatig naar omlaag.

Conclusie

Het auteursrechtenregime blijft een heikel punt. Omwille van de beperkte wetgeving die een brede interpretatie toelaat is men aangewezen op de pseudo-wetgeving van de rulingcommissie. Dit neemt echter niet weg dat auteursrechten nog steeds interessant blijven, vooropgesteld dat men binnen de grenzen blijft die de rulingcommissie vooropstelt. De overdracht of cessie van auteursrechten moet overigens contractueel vastgelegd worden in een overeenkomst, waaruit bij voorkeur blijkt dat aan alle voorwaarden voldaan is zodat ze verdedigbaar is bij een eventuele controle door de belastingadministratie.

Denkt u in aanmerking te komen voor auteursrechtenregime? Gezien de complexe en snel evoluerende materie is een overleg met uw HLB-expert geen overbodige luxe.

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Heb ik nu een vaste inrichting of niet?

6 October 2021

Steeds meer krijgen wij vragen van buitenlandse ondernemers die in België activiteiten willen opstarten, om te onderzoeken wat de fiscale gevolgen hiervan zouden zijn in België, m.a.w.: wordt er, door op deze of gene wijze te handelen, een vaste inrichting gecreëerd of net niet? Helaas is het antwoord niet steeds eenvoudig te geven. Hiervoor zijn een aantal redenen.

Dubbelbelastingverdragen

In eerste instantie gaan we een analyse maken van de regels zoals opgenomen in het dubbelbelastingverdrag (DBV) tussen België en het land van de onderneming die in België activiteiten wenst op te starten. Meestal is in het van toepassing zijnde dubbelbelastingverdrag een artikel opgenomen dat de elementen vastlegt die tot het bestaan van een vaste inrichting leiden, zoals: een plaats waar leiding gegeven wordt, een filiaal, kantoor, fabriek of werkplaats of de uitvoering van bouw- en constructiewerkzaamheden waarvan de duur een bepaald aantal maanden bedraagt.

Eveneens is in menig dubbelbelastingverdrag een negatieve lijst opgenomen met elementen die net niet leiden tot een vaste inrichting. Een klassieker in deze lijst is de niet-onafhankelijke vertegenwoordiger. Dit is de handelsvertegenwoordiger die finaal geen bevoegdheid heeft om contracten te sluiten en te ondertekenen voor de onderneming. Echter, recent zorgt e.e.a. voor turbulentie.

Multilateraal Instrument

Aangezien België een kleine 100 DBV-en afgesloten heeft en elke wijziging in principe per verdrag onderhandeld zou moeten worden, zou dit jaren in beslag nemen. Dubbelbelastingverdragen zijn echter quasi steeds op het OESO-modelverdrag geïnspireerd, waardoor ze qua structuur vrijwel gelijk lopen. Hiervan heeft men gebruik gemaakt en in de schoot van de OESO werd het Multilateraal Instrument (MLI) ontwikkeld waarmee het aanpassen van bestaande dubbelbelastingverdragen vereenvoudigd wordt. Het MLI voorziet namelijk in een aantal wijzigingen die, wanneer beide verdragslanden akkoord zijn over een bepaalde invulling van een artikel, doorwerken in het dubbelbelastingverdrag. Concreet betekent dit dat we bij een analyse steeds het dubbelbelastingverdrag samen moeten lezen met het MLI.

Om het nog complexer te maken biedt het MLI voor bepaalde artikelen (bijvoorbeeld voor het artikel handelend over de commissionair), verschillende opties. Het is dus mogelijk dat twee verdragslanden het MLI ondertekenen, waardoor het dus van toepassing is, maar toch een verschillende optie kiezen voor een bepaald artikel.

Gevolgen

Het MLI biedt landen de mogelijkheid om de definitie van een vaste inrichting in hun dubbelbelastingverdragen te verbreden waardoor er dus sneller dan vroeger sprake zal zijn van een vaste inrichting, met alle gevolgen van dien. Zo zal er tussen sommige landen al sprake zijn van een vaste inrichting wanneer onze niet-handtekeningsbevoegde vertegenwoordiger nog maar helpt bij het tot stand komen van een overeenkomst of zelfs louter aanwezig is in een land. Hetzelfde bij constructiewerkzaamheden, dit kan al leiden tot een vaste inrichting bij een duur vanaf 30dagen volgens het Belgische interne recht waar dat de duur volgens het OESO-modelverdrag 12 maanden bedraagt.

Besluit: heb ik nu een vaste inrichting of niet?

Deze vraag is dus niet zo eenvoudig te beantwoorden en behoeft een grondige analyse van de feitelijke omstandigheden en het contractuele en operationele kader van de buitenlandse onderneming in België versus de toepasselijke Belgische en internationale regelgeving. Daarbij komt dat zelfs bij het niet bestaan van een belastbare vaste inrichting, er nog wel sprake kan zijn van een Belgische inrichting met nog steeds een aantal gevolgen.

Kortom, waag u niet zelf aan deze materie maar doe beroep op een expert. Onze HLB specialisten zoeken het graag voor uit.

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren