Renovatie van een gebouw door huurder: wat met aftrek van btw?

24 June 2019

Indien de huurder geen vergoeding voor de werken verkrijgt van de huurder, dan gelden de normale regels van btw aftrek. Hier moet dan vanzelfsprekend rekening gehouden worden met de herzieningstermijnen die hierop van toepassing zijn.

Indien de huurder wel wordt vergoed door de verhuurder, geldt het commissionairsprincipe op grond van een arrest van het Hof van Cassatie niet. De huurder wordt geacht de werken onder bezwarende titel te hebben verstrekt en hiervoor geldt dan ook de facturatieplicht. In veel gevallen zullen de werkzaamheden vallen onder werken in onroerende staat, waarop de btw verlegd zal worden.

De vergoeding die de huurder verkrijgt geldt hierbij dan als maatstaf van heffing, waarop de verschuldigde btw dient te worden berekend. Het speelt hierbij geen rol hoe de vergoeding wordt verkregen, hetzij als een rechtstreekse betaling, hetzij een vermindering van de te betalen huren, hetzij nog een andere manier van vergoeden.

De btw die hierop van toepassing is, is voor de huurder volgens de normale regels aftrekbaar. Hiervoor gelden ook de normale herzieningstermijnen.

Voor de verhuurder is btw slechts aftrekbaar indien het gebouw verhuurd wordt onder het stelsel van de btw.

Indien u zich in de situatie van huurder of verhuurder bevindt en u heeft hierbij nog bijkomende vragen, kunnen wij u hierbij assisteren.

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Buitenlandse rekeningen aangeven of niet: nu écht geen ontkomen meer aan!

6 June 2019

Last call!

Heel wat belastingplichtigen ontvingen begin mei, voor sommigen tot hun eigen grote verbazing, een last call van de Belgische administratie teneinde zich voor inkomstenjaar 2018 in regel te stellen.

Voor wat betreft 2017 (aanslagjaar 2018) worden er geen boetes of sancties opgelegd voor belastingplichtigen die (eventueel per ongeluk) één of meerdere buitenlandse rekeningen vergaten mee te delen in hun aangifte personenbelasting.

Potentiële controles vanaf aanslagjaar 2019

Het schrijven dat de niet-aangevers afgelopen maand ontvingen, heeft er alle schijn van weg dat de administratie vanaf de aangifte over inkomstenjaar 2018 geen tolerantie meer zal toestaan. Dit zal dus inhouden dat de niet-aangifte van de buitenlandse rekeningen of levensverzekeringen gesanctioneerd zal worden met een boete of administratieve sanctie.

Dubbele meldingsplicht

Als u op enig moment in 2018 houder bent geweest van een rekening of levensverzekering in het buitenland, dan dient u dit te melden in vak XIV van de aangifte personenbelasting. Deze enkelvoudige melding is niet voldoende. Een notificatie ten aanzien van het Centraal Aanspreekpunt dient evenzeer te gebeuren.*

Wat weet de fiscus over mij?

Wanneer U naar myminfin.be surft en voorts doorklikt naar mijn documenten en inlichtingen CRS kunt u een document downloaden waar u de informatie treft die onze Administratie heeft doorgekregen. Hier kunt u bijvoorbeeld nagaan als u per ongeluk geen rekening vergeten heeft.

Indien u hulp behoeft bij het invullen van de notificatie ten aanzien het Centraal Aansprekingspunt, of u twijfelt als u over financiële instrumenten in het buiteland beschikt die potentieel moeten worden aangegeven, aarzel niet om uw HLB-expert te contacteren.

*De CAP is een onderdeel van de Nationale Bank van België, https://www.nbb.be/en/cr-centraal-aanspreekpunt-point-de-contact-central

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Personenbelasting aanslagjaar 2019: what’s new?

6 June 2019

Indientermijnen

De termen indienstress en aangifte personenbelasting kunnen soms in één zin worden teruggevonden. Om dergelijke stress te vermijden bieden wij u hieronder een overzicht van de verschillende indiendata:

 1. U ontving een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
 • U gaat akkoord? Dan hoeft u niets te doen.
 • U gaat niet akkoord?
  • Aanpassingen op papier: 28/06/2019
  • Aanpassingen via tax-on-web: 11/07/2019
 1. U ontving geen voorstel van vereenvoudigde aangifte?
 • Indiening op papier: 28/06/2019
 • Indiening via tax-on-web: 11/07/2019
 1. U vertrouwt de indiening toe aan een mandataris
 • Indieningsperiode t.e.m. 24/10/2019

Enkele vernieuwingen

Zoals ieder jaar voert de Administratie heel wat veranderingen door, de belangrijkste sommen we even op.*

 1. Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

Ter activering van de ‘slapende spaartegoeden’ voerde de wetgever vanaf 01/01/2018 een nieuwe maatregel in. Tot een maximum korf van 640 EUR per belastingplichtige (dus 1.280 EUR als u met twee wordt belast) aan dividenden zijn vrij van personenbelasting. Dit houdt aldus in dat u maximaal 640 EUR x 30% = 192 EUR aan ingehouden roerende voorheffing kunt terugvorderen (of in geval van dividend waarop geen R.V. is ingehouden, deze 640 EUR niet moet aangeven).

Welke aandelen vallen niet onder het gunstregime?

 1. Tussenkomst van juridische constructies
 2. Instellingen van collectieve belegging
 3. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Welke aandelen vallen wél onder het gunstregime?

 1. Belgische/buitenlandse aandelen waarop RV is afgehouden
 2. Buitenlandse aandelen waarop geen RV is afgehouden

Hoe aan te geven?

U vult de verrekenbare roerende voorheffing in, in rooster 1437 en/of 2437.

Het vrijgestelde dividend (tot max. 640 EUR) mag men NIET in de aangifte vermelden (ongeacht of het Belgische op buitenlandse aandelen betreffen). Als u aldus een buitenlands dividend ontvangt waarop geen roerende voorheffing ontvangen is, dient u deze in principe aan te geven. 640 EUR op dit dividend zal echter niet moeten worden aangegeven daar het onder het gunststelsel valt.

 1. Rubriek E – effectenrekeningen

In het zog van de effectentaks die vorig jaar leven werd ingeblazen, is er onder Rubriek E een nieuwe code verschenen. De effectentaks geldt voor gemiddelde vermogens > 500.000 EUR. Ongeacht het vermogen dat op de effectenrekening staat, dient u code 1072/2072 aan te kruisen vanaf het moment dat u tussen 10.03.2018 – 31.12.2018 titularis bent geweest van méér dan één effectenrekening.

 1. Rubriek E – betalingen voor pensioensparen

Voor de belastingplichtigen die opteren voor het verhoogde maximumbedrag pensioensparen (tot beloop van 1.230,00 EUR en 25% belastingvermindering, i.p.v. 30% tot 960,00 EUR), werd er géén aparte code voorzien. Onder code 1361/1362 vult u ongeacht voor welk stelsel u gekozen hebt, de gestorte bedragen in.

 1. Vak XVIII – Wettelijk kostenforfait voor winstbehalers

Tot voor 01/01/2018 beschikten zelfstandigen die vak XVIII dienen in te vullen, in tegenstelling tot werknemers en batenbehaler, niet over een wettelijk kostenforfait. De eenmanszaak-winstbehaler diende  aldus immer zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen.

Vanaf aanslagjaar 2019 is deze ‘discriminatie’ van de baan en kan de winstbehaler nu ook genieten van een 30% kostenforfait (met een maximum tot 4.720 EUR). Wanneer u wenst te genieten van dit forfait, vult u rubriek 8 niet in.

*Voor specifieke vragen over de andere en bovenstaande wijzigingen, kunt u natuurlijk bij uw vertrouwde HLB-expert terecht.

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren