Marktrente voor creditinteresten op rekening-courant 2021: 4,07 %

20 January 2021

Sedert 1 januari 2020 geldt een maximum interestvoet op interesten die een vennootschap betaalt aan haar bedrijfsleider op zijn/haar rekening-courant met creditsaldo. Het surplus zal geherkwalificeerd worden als een dividenduitkering!

Quid marktrente

De van toepassing zijnde marktrente is gelijk aan de ‘Belgische MFI-rentevoet voor niet-financiële instellingen voor leningen tot 1 miljoen EUR met variabel tarief en met een initiële rentebepaling tot een jaar van de maand november verhoogd met 2,5%’. Deze rentevoet is terug te vinden op de website van de Nationale Bank van België. We besparen u het opzoekwerk: de MFI-rentevoet voor november 2020 bedraagt 1,57%.

Concreet

De in kalenderjaar 2021 maximaal toe te passen creditrente op R/C bedraagt aldus 4,07%. Het bedrag aan interesten tot dit maximum is aftrekbaar in hoofde van de vennootschap. Het surplus wordt beschouwd als een dividenduitkering en is niet aftrekbaar.

Enkel van toepassing op rekeningen-courant

Het hiervoor beschreven percentage is niet van toepassing op leningen met een vastgelegde looptijd. Voor deze leningen geldt namelijk de marktrente die door een financiële instelling aangerekend zou worden op een dergelijke lening.

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Moet er in onze vennootschap / vereniging een commissaris benoemd worden?

19 January 2021

Geregeld krijgen wij de vraag: “moet er in onze vennootschap / vereniging een commissaris benoemd worden?”. In dit artikel zullen we de algemene regel bespreken en de uitzonderingen hierop toelichten. Want het is immers niet zo dat enkel grote ondernemingen een benoemingsplicht hebben. Ook in kleine ondernemingen kan het nodig zijn om een commissaris te benoemen.

  1. Algemene regel

Een vennootschap of vereniging moet een commissaris benoemen van zodra 2 jaar na elkaar 2 van de onderstaande criteria overschreden werden:

  • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
  • Jaaromzet (excl. BTW): 9.000.000 EUR;
  • Balanstotaal: 4.500.000 EUR.

In het “oude” Wetboek van vennootschappen was elke onderneming groot van zodra zij een jaargemiddelde van het aantal werknemers van 100 overschreed. Dit criterium is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet weerhouden, maar in deze ondernemingen zal er dikwijls een controleverslag nodig zijn voor de leden van de ondernemingsraad.

  1. Uitzondering 1: moederondernemingen

Als uw onderneming een moederonderneming is dan moeten de bovenstaande criteria op geconsolideerde basis berekend worden. Dit betekent dat moederondernemingen al snel de criteria kunnen overschrijden. We moeten hierbij nog benadrukken dat het gaat over elke moederonderneming (een vennootschap die controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap), niettegenstaande deze vennootschap zelf nog een dochter kan zijn van een andere vennootschap.

  1. Uitzondering 2: lid van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen

Een kleine onderneming moet ook een commissaris benoemen wanneer zij deel uitmaakt van een groep die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen (dit geldt ook in het geval van een consortium).  Het feit of deze geconsolideerde jaarrekening niet in België wordt opgesteld is hierbij niet relevant.

  1. Wat bij een ondernemingsraad?

Zoals hierboven reeds gesteld is de drempel van 100 FTE geen criterium meer om standaard als grote onderneming te kwalificeren. Wel is het zo dat in de praktijk in de meeste van deze ondernemingen een ondernemingsraad werd opgericht. De informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt (de zogenaamde “Economische en Financiële Informatie”) moet worden gecontroleerd en gecertificeerd door een bedrijfsrevisor, ook al is er geen commissaris benoemd. Deze controle houdt onder andere ook de jaarrekening in. Een benoeming van een  bedrijfsrevisor is hierbij dus een minimumverplichting. U kan daarbij dan opteren om een commissaris te benoemen zodat het controleverslag over de jaarrekening niet enkel aan de ondernemingsraad gericht is (zoals bij de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor de ondernemingsraad), maar ook kan worden neergelegd bij de jaarrekening en dus een openbaar karakter krijgt.

  1. Vrijwillige benoeming als commissaris

Ook als uw onderneming de criteria niet overschrijdt kan u een commissaris benoemen. Naast de verklaring over het getrouw beeld, die samen met de jaarrekening moet worden neergelegd kan u hierbij beroep doen op onze inzichten en expertise. Deze expertise beperkt zich niet alleen tot de boekhoudkundige aspecten, maar omvat ook de werking van de interne controle, financiële analyse, relevante wetgeving. Kortom, naast de verplichte rapportering zijn wij een klankbord voor uw onderneming.

  1. Vrijwillige aanstelling als bedrijfsrevisor

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Als er geen commissaris benoemd is dan is er meestal geen externe die meekijkt tijdens het tot stand brengen van die jaarrekening. Daarom dat een aanstelling van een bedrijfsrevisor, die aan de raad van bestuur rapporteert, in vele gevallen een meerwaarde kan zijn. Dit rapport is niet openbaar, maar geeft de bestuurders wel een verklaring over het getrouwe beeld van de jaarrekening. In een aantal KMO’s of kleine VZW’s kan dit voor de nodige gemoedsrust zorgen van de bestuurders.

U merkt het: op het eerste zicht is de benoeming vrij duidelijk, maar er zijn enkele uitzonderingen om in rekening te nemen. Verder kan u ook de vrijwillige benoeming overwegen. Op die manier kunnen wij onze expertise ook ten dienste stellen bij een KMO of kleine VZW.

Guy Cox

Bedrijfsrevisor

Heeft u nog vragen?

Mail naar guy.cox@hlb.be
of bel +32 3 239 88 42

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren