Uitbreiding regeling afbraak en heropbouw naar gans België

24 February 2021

Als een soort van ondersteunende maatregel voor de bouwsector, wordt er sinds 1 januari 2021 in een algemene tijdelijke uitbreiding van het verlaagd tarief van 6% bij afbraak en heropbouw van woningen voorzien.  

Meerbepaald komt de nieuwe regeling erop neer dat het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van een woning alsook voor de levering van woningen en appartementen kan worden toegepast buiten de 32 centrumsteden. Deze tijdelijke verruiming van de maatregel is wel onderworpen aan enkele bijkomende voorwaarden die niet gehanteerd moeten worden in de 32 centrumsteden, tenzij het gaat over de levering van een woning in één van deze centrumsteden, dan zijn de voorwaarden weer wel van toepassing. 

De bestaande regeling waarbij een bouwheer een aannemer aanstelt om een bestaand pand voor hem te slopen en op hetzelfde kadastrale perceel een nieuw gebouw te plaatsen, dewelke van toepassing is binnen de 32 centrumsteden wijzigt niet maar als aanvulling komt er dus een nieuwe tijdelijke regeling gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. De nieuwe tijdelijke regeling houdt 3 maatregelen in, hierbij een kort overzicht: 

De huidige regeling inzake afbraak en heropbouw via aannemingscontract wordt uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. Teneinde deze regeling echter te kunnen toepassen buiten de 32 centrumsteden, dienen volgende voorwaarden vervuld te worden: 

 1. De opdrachtgever is een natuurlijk persoon; 
 1. De bouwheer vestigt er zonder uitstel zijn domicilie; 
 1. De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning is maximum 200 m²; 
 1. De bouwheer gebruikt de woning als enige en eigen woning. 

Maatregel 2 omhelst de toepassing van het verlaagd tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen die bestemd zijn voor de langetermijnverhuur via sociale verhuurkantoren. Deze woningen dienen voor een minimumtermijn van 15 jaar sociaal verhuurd te worden. De opdrachtgever/bouwheer kan in dit geval ook een rechtspersoon zijn. 

En tenslotte maatregel 3 betreft de mogelijke toepassing van het verlaagd tarief op de leveringen van woningen en bijhorend terrein (i.c. de verkoopsovereenkomsten) door promotoren. Dit is volledig nieuw en was voorheen ook niet mogelijk in de centrumsteden. Aan deze laatste maatregel zijn ook weer dezelfde voorwaarden verbonden als onder de eerste. 

Indien u deze regeling wenst toe te passen, zijn er een aantal formaliteiten  zoals het indienen van een verklaring bij de btw-administratie. Deze verklaring moet ingediend worden voor het eerste tijdstip van opeisbaarheid inzake btw. Ook voor reeds lopende projecten, kan deze regeling worden toegepast. Hierbij is er in een overgangsregeling voorzien waarbij de verklaring ten laatste op 31 maart 2021 moet worden ingediend. 

Mocht u hierbij vragen hebben over de toepassing van deze regeling, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.   

Nike De Bruyn

Gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar nike.debruyn@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Vraag je UK btw tijdig terug! Deadline 31 maart 2021!

18 February 2021

Heeft u of uw werknemers regelmatig in het Verenigd Koninkrijk vertoefd gedurende 2020? Of doet u onderneming regelmatig zaken met UK ondernemers, dan loopt u ook ongetwijfeld soms kosten op met UK btw. In principe kan elke Belgische onderneming indien ze facturen heeft ontvangen met btw vanuit een andere EU-lidstaat, deze btw terugvragen ervan uitgaande dat u natuurlijk daar geen vestiging heeft noch een verplichting had om te registreren voor btw-doeleinden.  

Btw zou in principe een neutrale belasting moeten zijn en geen extra kost. De btw-teruggaafprocedure (vroeger bekend onder de “8ste Richtlijn teruggaaf”) werd daarom in het leven geroepen om btw dewelke aangerekend werd in het buitenland, terug te kunnen vorderen op een relatief simpele manier in uw eigen land van vestiging. Voor Belgische ondernemingen kunnen deze teruggaafverzoeken worden ingediend via het Intervat-platform. 

De normale deadline voor het indienen van deze verzoeken ligt op 30 september 2021 over de facturen van 2020. Echter door de Brexit, zal de huidige procedure niet meer op Britse btw van toepassing zijn. Gedurende 2020 werd het Verenigd Koninkrijk nog aanzien als een EU-lidstaat voor btw-doeleinden. Vanaf 2021 worden ze als derde land beschouwd en kan er geen beroep meer gedaan worden op de huidige EU-procedures.  Als overgangsmaatregel kan de Britse btw over 2020 nog teruggevraagd worden tot en met 31 maart 2021.  

In de toekomst zal Britse btw via een nieuwe procedure moeten worden teruggevraagd en dus niet langer kunnen via Intervat. 

Om te voorkomen dat de Britse btw die over 2020 nog werd betaald, geBrexwist wordt, adviseren wij u om eventuele teruggaafverzoeken uiterlijk 31 maart 2021in te dienen. Mocht u hierbij assistentie willen, neem dan zeker contact met ons op. 

Nike De Bruyn

Gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar nike.debruyn@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Unizo ‘Code Goed Bestuur’ komt mede tot stand met input HLB

16 February 2021

De door Unizo gepubliceerde Code voor Goed Bestuur is opgesteld als een praktische handleiding met aanbevelingen die niet alleen praktisch en concreet, maar ook flexibel toe te passen zijn, afhankelijk van de levensfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming.

HLB, hierbij vertegenwoordigd door haar managing partner Patrick Van Impe, viel de eer te beurt om een bijdrage te kunnen leveren bij de ontwikkeling van deze code.

De Code is drieledig en bestaat uit:
1. algemene aanbevelingen voor elke onderneming en elke ondernemer;
2. meer specifieke aanbevelingen voor ondernemingen met meerdere (familiale) eigenaars;
3. specifieke aanbevelingen voor vennootschappen.

De Code Goed Bestuur is te consulteren via volgende link: www.codegoedbestuur.be

Patrick Van Impe

Bedrijfsrevisor
Managing Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar patrick.vanimpe@hlb.be
of bel +32 3 239 88 42

Email

HLB Belgium verwelkomt Nike De Bruyn als nieuwe director binnen onze tax-afdeling!

12 February 2021

Nike is gecertificeerd belastingconsulent (ITAA) met een passie voor btw en zal instaan voor de leiding van onze indirect tax service line binnen onze vijf vestigingen.

Na haar studies begon zij in 2007 haar carrière binnen de consultancy wereld. In 2018 behaalde zij de titel van gecertificeerd belastingadviseur.
Nike was daarnaast eerder al btw-lector aan de PXL Hogeschool en is een reguliere spreker bij verschillende beroepsfederaties en VOKA’s.

Professioneel kan zij terugvallen op meer dan 13 jaar ervaring op vlak van btw-advies aan zowel multinationals als  KMO’s, eenmanszaken en vrije beroepen. Ze heeft daarbij een bijzondere expertise opgebouwd in enerzijds adviesverlening aangaande internationale handel waaronder ook de Brexit en anderzijds ook op het vlak van herstructureringen en onroerend goed heeft zij veel ervaring opgedaan.

Het ganse HLB team heet haar van harte welkom binnen onze familie en wenst haar veel succes.

Nike De Bruyn

Gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar nike.debruyn@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contracten B2B: onrechtmatige bedingen

9 February 2021

Al enige tijd is het voor ondernemingen verboden om onrechtmatige bedingen op te nemen in B2C-overeenkomsten. Sedert 1 december 2020 werd dit uitgebreid naar B2B-relaties. In het algemeen vertaalt zich dit in een verbod op bedingen die een kennelijk onevenwicht scheppen in de rechten en plichten tussen de contracterende partijen.

Algemene toetsing: kennelijk onevenwicht

De beoordeling van het onrechtmatige karakter is in principe een rechterlijke toets en zal gebeuren rekening houdende met alle omstandigheden waarin de overeenkomst gesloten werd, inclusief de geldende handelsgebruiken, de aard van de producten, de algemene economie van de overeenkomst en de andere bedingen in dezelfde overeenkomst of een verbonden overeenkomst.

Het voorgaande betekent niet dat een overeenkomst steeds volledig evenwichtig moet zijn. De vrijheid van contracteren blijft in beginsel behouden. Wel is het zo dat van zodra een bepaald onevenwicht in de rechten en plichten van de ene partij ten overstaan van de andere zodanig bovenmatig is, er een risico tot onrechtmatigheid van dat specifieke beding bestaat.

Zwarte en grijze lijst

Bovenstaande algemene toetsing wordt verder aangevuld met twee lijsten van specifieke clausules, namelijk:

 • een zwarte lijst: deze bedingen zijn steeds onrechtmatig;
 • een grijze lijst: deze bedingen worden vermoed onrechtmatig te zijn behoudens tegenbewijs.

De zwarte lijst[1] bevat 4 types van verboden bedingen, met name:

 • een onherroepelijke verbintenis voor de ene partij gekoppeld aan een discretionaire uitvoering van prestaties voor de andere partij;
 • het eenzijdige recht bedingen te interpreteren;
 • de afstand van elk middel van verhaal;
 • de onweerlegbare kennisname of aanvaarding van een beding zonder daadwerkelijke mogelijkheid tot kennisname.

De grijze lijst[2] bevat 8 types van bedingen, namelijk:

 • het recht om eenzijdig en zonder geldige reden de prijs, kenmerken of voorwaarden te wijzigen;
 • de stilzwijgende verlening of vernieuwing van een overeenkomst van bepaalde duur zonder redelijke opzegtermijn;
 • de omkering van het economische risico zonder tegenprestatie;
 • de beperking van de rechten ingeval van wanprestatie of gebrekkige uitvoering;
 • de uitsluiting van een redelijke opzegtermijn;
 • de uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzet, zware fout of niet-uitvoering van essentiële verbintenissen;
 • de beperking van de bewijsmiddelen;
 • de onevenredige schadevergoedingsbedragen.

Ter bevordering van de algemene duidelijkheid en interpretatie van een overeenkomst stelt het WER nog: “Indien alle of bepaalde bedingen van de overeenkomst schriftelijk zijn, moeten ze duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Een overeenkomst kan onder meer worden geïnterpreteerd aan de hand van de marktpraktijken die er rechtstreeks verband mee houden. [3] Aan deze algemene transparantieregel werd echter geen specifieke sanctie gekoppeld, maar ze kan van invloed zijn op de beoordeling van het onrechtmatige karakter van een beding.

Sanctie

Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig.[4]  Het betreft een relatieve nietigheid, m.a.w. de nietigheid zal ingeroepen moeten worden door de in casu beschermde partij. Het opnemen van dergelijk beding kan dus leiden tot de nietigheid ervan. De tussen partijen gesloten overeenkomst zal echter voort blijven bestaan in de mate van het mogelijke maar dus zonder de nietige bepaling.

Inwerkingtreding

Sedert 1 december 2020 zijn de bepalingen van toepassing op nieuwe overeenkomsten gesloten vanaf deze datum. Eveneens onderworpen zijn de reeds bestaande overeenkomsten die worden verlengd of gewijzigd na 1 december 2020.

Besluit

Het verbod op deze onrechtmatige B2B-bedingen zal inhouden dat ondernemingen hun overeenkomsten bij wijziging of verlenging zullen moeten onderzoeken op onrechtmatige bepalingen en dat eventuele bedingen in contracten, algemene voorwaarden en praktijken mogelijks verboden worden of verantwoord moeten worden. Nieuwe overeenkomsten zijn steeds onderworpen aan de in dit artikel besproken wetgeving.

In onze volgende bijdrage zullen wij dieper ingaan op het misbruik van economische afhankelijkheid (inwerkingtreding 22/08/2020).

[1] Art. VI.91/4 WER

[2] Art. VI.91/5 WER

[3] Art. VI.91/2 WER

[4] Art. VI.91/6 WER

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren