De Fiscale Corona Bazooka

16 June 2020

Deze fiscale bazooka bestaat uit twee maatregelen die er zijn gekomen nadat duidelijk werd dat veel ondernemingen te kampen kregen met solvabiliteits – en liquidteitsproblemen ten gevolge van de Corona crisis.

  • Enerzijds is er de zgn. « carry-back » of de aftrek van verwachte verliezen;
  • Anderzijds is er « wederopbouwreserve ».

Federaal minister van Financiën Alexander De Croo is met zijn kernkabinet een wetsontwerp aan het voorbereiden.

In essentie zal dit wetsontwerp voor zowel ondernemingen  (lees als je werkt in eenmanszaak of een vrij beroep uitoefent) als vennootschappen voorzien in een regeling die toelaat om éénmalig verliezen geleden in 2020 ten gevolgde van de corona crisis te kunnen afzetten tegenover in 2019 behaalde winsten en anderzijds vennootschappen de mogelijkheid geven een spreiding aan belastingvrije ‘wederopbouwreserve’ aan te leggen over de aanslagjaren 2022,2023 en 2024.

Achterwaartse verliesverrekening

Het komt er op neer dat een onderneming die boekjaar 2020 zal eindigen met een verlies, dit verlies zal mogen schatten en compenseren met de belastbare inkomsten van het vorige boekjaar (inkomstenjaar 2019). U moet dus voor boekjaar 2019 een winst hebben gehad. Evident zal men dit vervroegd aftrokken verlies het volgende jaar moeten terugnemen, om te voorkomen dat het nog eens zou worden afgetrokken.

Deze maatregel zal ertoe leiden dat men minder belastingen zal betalen en dus dat de liquiditeitspositie van de onderneming zal verbeteren. Dit laatste was één van de hoofdredenen waarom men deze bazooka heeft gecreëerd.

Bijzondere spelregels gelden voor:

  • Gebroken boekjaren
  • Overschatting van het verlies (zal leiden tot belastingvermeerdering in de personenbelasting en bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting)

 

Deze maatregel is een keuzestelsel wat betekent dat men het zal moeten aanvragen via een nog te ontwerpen bijzonder formulier.

Deze maatregel kan niet toegepast worden voor ondernemingen die forfaitair worden belast en vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd tussen 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021. Ook vennootschappen die eigen aandelen hebben ingekocht of kapitaalverminderingen of andere verminderingen van het eigen vermogen hebben doorgevoerd. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingen.

Wederopbouwreserve

De wederopbouwreserve zoals hierboven vermeld is enkel bestemd voor vennootschappen. Eindigt je vennootschap boekjaar 2020 op afsluitdatum met een bedrijfsverlies, dan zal men dit maximaal tijdelijk mogen vrijstellen ten belope van de toekomstige winsten voor de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024. De bedoeling is duidelijk: men wil het eigen vermogen belastingvrij herstellen via de opbouw van een reserve. Deze reserve is echter beperkt tot het in 2020 gerealiseerde verlies waarbij een absoluut maximum geldt van 20 miljoen euro. Ook aan deze maatregel zijn specifieke voorwaarden verbonden (o.a. onaantastbaarheidsvoorwaarde, uitsluitingsgronden, … ).

Contacteer je HLB adviseur voor meer duiding en om de toepasbaarheid op uw onderneming na te gaan.

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren