Voordelen alle aard auto en woning

15 December 2019

Contacteer ons

Zit u nog met vragen? We zijn er om u te helpen.

Contact

KMO kalender

15 December 2019

Contacteer ons

Zit u nog met vragen? We zijn er om u te helpen.

Contact

KMO’s: nog snel investeren voor nieuwjaar?!

12 December 2019

Verhoogde investeringsaftrek: 20%

In de zomer van 2017 werd besloten om de eenmalige investeringsaftrek te verhogen van 8% naar 20% gedurende twee jaar (vanaf 1/1/2018 – 31/12/2019). Deze verhoging loopt eind dit jaar af. Daarom kan het dus interessant zijn om nog dit jaar te investeren.

Het moet gaan om investeringen in materiële of immateriële vaste activa, in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht en die in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en over minstens 3 jaar worden afgeschreven. Uitgesloten zijn o.a. personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, …

Concreet: een KMO doet nog in 2019 een investering van 50.000 euro. Hiervan komt 20% in aanmerking voor de investeringsaftrek. Er kan dus 10.000 euro in aftrek gebracht worden op het belastbaar resultaat. Rekening houdende met een belastingtarief van 20% komt dit neer op een belastingbesparing van 2.000 euro i.p.v. 800 euro indien de investering in 2020 zou plaats vinden.

Pro rata afschrijvingen vanaf 2020

Momenteel kunnen KMO’s hun investeringen die zij gedurende het jaar doen, voor een volledig jaar in afschrijving nemen. Vanaf 1/1/2020 dienen de afschrijvingen ‘pro rata temporis’ te gebeuren net zoals dat reeds voor grote vennootschappen het geval is. M.a.w. een investering gedaan op 1 december kan maar voor 31/365 afgeschreven worden in het jaar van aankoop.

Lineair afschrijven wordt de regel

Vanaf 2020 mag niet meer degressief worden afgeschreven. Elke investering zal verplicht lineair moeten worden afgeschreven. Voor investeringen die plaats vinden vóór 1 januari 2020 en waarbij geopteerd wordt voor het degressief afschrijvingsregime, mogen ook de komende jaren degressief worden afgeschreven.

Tijdstip aanvang afschrijving

Er moet wel rekening gehouden worden met het tijdstip vanaf wanneer men (fiscaal) mag beginnen afschrijven. Hierbij zijn twee tijdstippen bepalend:

  • ofwel de datum van werkelijke levering;
  • ofwel de datum waarop de vennootschap juridisch eigenaar is geworden (overeenstemming tussen prijs en voorwerp via geldige verkoopovereenkomst)

Het voorgaande impliceert dat het aangewezen is het e.e.a. in een overeenkomst vast te leggen om tegenstelbaar te zijn aan de fiscus.

Dus: nog snel investeren voor nieuwjaar ?

KMO’s die een investering in de stijgers hebben staan, kunnen fiscaal voordeel doen door deze nog in 2019 te laten doorgaan. Contacteer uw HLB-adviseur om de haalbaarheid en impact voor uw vennootschap te bekijken.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Ficheverplichting en bedrijfsvoorheffing in te houden bij bezoldigingen door een buitenlandse groepsvennootschap

11 December 2019

De Belgische wetgever heeft een nieuwe fictiebepaling ingevoerd die impliceert dat de Belgische werkgever of Belgische vennootschap waarin de bedrijfsleider zijn mandaat uitoefent, geacht wordt de bezoldigingen, toegekend door een buitenlandse groepsvennootschap, zelf te hebben toegekend.  Door voorgaande fiscale fictie is de Belgische vennootschap inhoudingsplichtig voor bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 maart 2019 door de buitenlandse verbonden vennootschap.

Er is tevens een hiermee samenhangende ficheverplichting voor opmaak fiches 281.10 of 281.20, die reeds geldt voor betalingen of toekenningen in de periode van 1 januari 2019 tot 28 februari 2019.  De fiches voor inkomsten 2019 dienen vóór 1 maart 2020 elektronisch ingediend te worden.

De bepalingen betreffen ook voordelen in natura, o.a. aandelenopties, restricted stock units (RSU), gratis of met korting toegekende aandelen, winstpremies.

U doet er dus goed aan om voor 2019 alsnog bedrijfsvoorheffing af te dragen in voormelde situaties, indien dit nog niet gebeurd zou zijn.  Deze situaties worden momenteel geviseerd in controleacties van de BBI.  Ingeval geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden door de Belgische groepsvennootschap, wordt het bedrag van de ten onrechte niet ingehouden bedrijfsvoorheffing aangemerkt als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider, wat in een aanzienlijke bijkomende belasting kan resulteren met toepassing van belastingverhogingen.

Het is dus aangewezen uw buitenlandse groepsvennootschappen hiervan in kennis te stellen en desgevallend de huidige groepsprocedures aan te passen, als u mogelijk momenteel niet automatisch geïnformeerd wordt over de verloning die niet via de Belgische groepsentiteit loopt.&nbsp

Uw vertrouwde HLB adviseur helpt u graag verder met de begeleiding bij het vervullen van de nodige verplichtingen.

Katrien Van Goethem

Intern gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar katrien.vangoethem@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren