Nieuwe btw regels voor e-commerce: verkopen op afstand

11 April 2019

Eerst vatten we voor u nog de regels voor verkopen op afstand samen.

Wie nu verkopen op afstand verricht (dit zijn verkopen van goederen aan particulieren of aan een vrijgestelde belastingplichtige in een andere lidstaat), zal btw rekenen van het bestemmingsland vanaf wanneer de omzet van de verkopen op afstand aan dat land op jaarbasis meer bedraagt dan een zekere omzetdrempel (dit is ofwel € 35.000 ofwel € 100.000  afhankelijk van de desbetreffende lidstaat).

Wanneer de drempel bereikt is zal de verkoper zich voor btw doeleinden moeten registreren in de andere lidstaat.

Vanaf 1 januari 2021 zal de verkoper de mogelijkheid hebben om de verkopen op afstand te kunnen voldoen in een (M)OSS- aangifte. Dit is een aangifte die in België kan ingediend worden, maar die de verkopen op afstand aan andere EU-landen verzamelt en de af te dragen btw regelt met de desbetreffende lidstaten. Hierdoor zal er geen btw-registratie in de andere lidstaten meer vereist zijn.

In de voorstellen van de Europese Commissie wordt verduidelijkt welke regels in acht moeten worden genomen, wanneer de belastingplichtige leverancier zijn goederen verkoopt via een onafhankelijke elektronische interface.

Indien u verkopen op afstand doet en u heeft hier nog vragen over, neem dan zeker contact met ons op.

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Streep door de bijkomende heffing op tekort bedrijfsleidersbezoldiging!

5 April 2019

De bijkomende aanslag hield in dat er werd getaxeerd op het tekort aan bedrijfsleidersbezoldiging. Kende een vennootschap met een belastbare grondslag > 45.000 EUR aan minstens één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging toe die minder bedroeg dan 45.000 EUR, dan werd op dat verschil een bijkomende (bovenop de vennootschapsbelasting) aanslag van 5,1% geheven. Was de belastbare grondslag lager, dan gold die als maatstaf. De aanslag ging voorts stijgen naar 10% vanaf aanslagjaar 2021.

Meteen na de lancering zorgde het wetsartikel voor de nodige parlementaire deining, gezien de veelvoudige interpretatiemogelijkheden die eraan konden worden gegeven. Ook in de bedrijfs- en fiscale wereld zorgde de nodeloze complexiteit voor nogal wat geknarsetand.

Daarenboven oordeelden bepaalde parlementariërs dat deze regel een negatief effect heeft op de Belgische KMO’s.

Op 19 maart en 2 april keurde de Kamercommissie (de tweede keer na aanpassingen) het wetsvoorstel tot schrapping van de aanslag goed. He tweede voorstel verduidelijkte ook dat de regel retroactief naar de papiermand wordt verwezen. Op 4 april werd het voorstel, samen nog een hele resem andere wetsvoorstellen, door de Kamer goedgekeurd.

De aangiftes over aanslagjaar 2019 die reeds in volle voorbereiding zijn, zullen geen rekening meer houden met deze bijkomende aanslag.

Alhoewel de bijkomende heffing naar de eeuwige jachtvelden gestuurd is, blijft de gekende 45.000 EUR-regel voor de toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting gewoon gelden.

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren