Btw-updates : Er is beweging in de nationale btw-regelgeving

11 March 2021

Over de laatste weken zijn er een resem van steunmaatregelen goedgekeurd op het gebied van btw. We geven hierbij een kort overzicht: 

1. Afschaffing decembervoorschot 

Vorig jaar werd in het kader van de steunmaatregelen reeds éénmalig het decembervoorschot voor 2020 afgeschaft. Als tegemoetkoming aan de ondernemingen, is er nu ook beslist om het decembervoorschot definitief af te schaffen. Geen extra stortingen meer voor btw-doeleinden dus op het einde van het jaar 2021. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt. 

2. Verlaging nalatigheidsintresten voor btw en accijnsrechten 

Algemeen bekend was dat de nalatigheids- en moratoriumintresten dewelke de overheidsdiensten dienden te hanteren inzake btw en accijnsmateries aan de hoge kant waren in vergelijking met de marktwaarden. Daarenboven was er een grote afwijking tussen de toegepaste tarieven inzake btw en accijnzen in vergelijking met diegene voor de inkomstenbelastingen. De regering heeft dan ook beslist deze te aligneren.  

Dit betekent dat er een drastische verlaging zal zijn vanaf het tweede kwartaal van 2021. Meerbepaald zal het tarief dalen van 9,6% tot 4% zolang de btw-schuld niet is opgenomen in het innings- en invorderingsregister. 

De hoge btw-boete voor de opening van een bijzondere rekening zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%. 

3. Verlaging van de minimumdrempel voor teruggaaf inzake btw 

Eerder werd al beslist dat startende bedrijven kunnen opteren om elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet te vragen. Voortaan zullen bedrijven nu ook voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor de periodieke aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften. 

Teruggaafdrempels worden ook definitief verlaagd zodat Belgische belastingplichtigen even gunstige drempels krijgen als buitenlandse belastingplichtigen dewelke via teruggaafverzoek hun btw terugvragen. 

4. Tolerantie van 35% forfait voor btw-aftrek aangaande gemengd gebruikte personenwagens 

De minister van Financiën heeft midden januari 2021 beslist gezien de corona-periode dat ondernemingen die in het verleden de semi-forfaitaire methode (tweede methode) toepasten voor het recht op btw-aftrek bij gemengd gebruikte personenwagens te berekenen, zich voor kalenderjaar 2020 kunnen beroepen op het 35% forfait aangezien de semi-forfaitaire methode nadelige berekeningen kan geven met het thuiswerk. Voor 2021 kunnen ze opnieuw gebruik maken van de tweede methode. De vereiste om de forfaitaire methode minstens vier jaar te gebruiken komt dus te vervallen gedurende deze coronaperiode. Er wordt daarenboven toegelaten om voor kalenderjaar 2020 methode 2 en methode 3 te combineren. 

Nike De Bruyn

Gecertificeerd belastingadviseur

Heeft u nog vragen?

Mail naar nike.debruyn@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Update UBO-register: bijkomende documentatieverplichting tegen uiterlijk 30 april!

1 March 2021

Sinds de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, is er in België een register van uiteindelijke begunstigden ingevoerd, ook wel het UBO-register (‘Ultimate Beneficial owner). Sinds kort geldt een bijkomende documentatieverplichting. 

Verplichting 

Voernoemde wetgeving houdt twee belangrijke verplichtingen in: 

  • elke vennootschap of juridische entiteit moet ten laatste voor 30 april 2021 haar uiteindelijke begunstigden registreren én ze jaarlijks bevestigen/bijwerken; 
  • de verplichting om “elk document” toe te voegen waaruit blijkt dat de geregistreerde UBO-informatie toereikend, accuraat en actueel is;  

Deze tweede verplichting werd aanvankelijk, wegens technische problemen met de UBO-toepassing, achterwege gelaten. Echter, inmiddels zijn de technische problemen achter de rug en heeft de wetgever beslist dat nu toch bijkomende documenten geregistreerd moeten worden.  

Documentatie 

Om aan de tweede verplichting te voldoen, kan men “een uittreksel van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of soortgelijke juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte of enig ander document (gelegaliseerd indien het afkomstig is uit een derde land)” voorleggen.  

Belangrijk: de wetgever garandeert dat deze documenten uitsluitend toegankelijk zullen zijn voor de bevoegde autoriteiten en in geen geval door de rapporterende entiteiten of het publiek in het algemeen geconsulteerd kunnen worden. 

Deadline: 30 april 2021! 

Informatieplichtigen die reeds vóór 11 oktober 2020 hun UBO registreerden, hebben tot uiterlijk 30 april 2021 de tijd om bijkomende documenten op te laden. Sinds oktober 2020 kunnen nieuwe UBO-registraties enkel mits opladen van bovenvermelde documenten worden gedaan. 

Wij herinneren u eraan dat de wettelijke vertegenwoordigers hoge boetes riskeren (250 euro tot 50.000 euro) indien niet aan deze verplichting wordt voldaan. 

Besluit 

Ingevolge de nieuwe documentatieverplichting dringt een review van uw UBO-registratie zich opHLB staat u graag bij met (i) het registreren van de jaarlijkse bevestiging van de uiteindelijke begunstigden en (ii) de toezending van documenten die aantonen dat de geregistreerde gegevens adequaat, juist en up-to-date zijn. 

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren