Back to Top

Fiscaliteit inzake auteursrechten. En u? - 4/12/2017

Misschien denkt U dat de auteursrechten enkel de schrijvers van bestsellers of bekende artiesten aanbelangen. Vergis je niet!

Bent U architect, spreker, graficus, informaticus? Moet U voor uw beroep beeldmateriaal of teksten maken? Deze kleine opfrissing van het stelsel kan U interesseren.

 1. Het voorwerp van de bescherming: het origineel werk

De wettekst definieert het voorwerp van de bescherming door auteursrechten als « een werk van letterkunde of kunst ». Indien deze definitie op de eerste plaats doet denken aan de schone kunsten is het draagveld in feite veel uitgebreider en beoogt het heel wat genres uit kunst en wetenschap in de meest brede zin.

Het centrale begrip is « werk ». Deze is als volgt gedefinieerd:

 • Een menselijke creatie: zijn dus enkel beschermd, de creaties die voortkomen uit een schepping van de menselijke geest. Het ontdekken van een onbekende plant, bijvoorbeeld, is niet beschermd.
 • Uitgedrukt zijn in een bepaalde vorm: de creatie moet dus het stadium van concept of idee overschreden hebben en moet iets concreets geworden zijn dat kan waargenomen worden door de zintuigen.

Tenslotte, dit werk moet « origineel» zijn.

Deze voorwaarde houdt in dat het werk « de stempel moet dragen van de persoonlijkheid van (zijn) auteur». (Cass., 27 april 1989). Er zal aan deze originaliteit tegemoetgekomen zijn van zodra zal kunnen worden beschouwd dat de vorm van het werk verschillend zou geweest zijn indien dit werk door iemand anders zou zijn verwezenlijkt dan door zijn auteur. Het is dus noodzakelijk dat de auteur een bepaalde bewegingsruimte gehad heeft, dat hij persoonlijke keuzes heeft kunnen maken bij de verwezenlijking van zijn werk, buiten de technische beperkingen of deze opgelegd door de begunstigde.

De volgende oorspronkelijke werken kunnen dus genieten van de bescherming door auteursrechten:

 • Een conferentie, een wetenschappelijke tekst, een gebruiksaanwijzing, …
 • Een tekening, een prent, een logo, een plan, …
 • Een PowerPointpresentatie, een animatie, een videospel, een mobiele applicatie, …
   
 1. De fiscaliteit inzake de cessie of de concessie van het auteursrecht

De vergoeding van de cessie of van de concessie van het auteursrecht wordt beschouwd als een roerend inkomen. Dit roerend inkomen wordt belast door middel van voorheffingen, aan volgende afzonderlijke aanslagvoeten:

 • Tot 37.500,00 € (geïndexeerd) (hetzij 58.720,00 € in 2017): voorheffing van 15%
 • Boven dit plafond:
  • Indien de cessie van deze rechten werd gedaan in het kader van een beroepsactiviteit: herkwalificatie als « gewone » beroepsinkomsten
  • Indien de cessie van de rechten niet plaatsvond in het kader van een beroepsactiviteit: wordt de voorheffing vastgesteld op 30%

Deze tarieven worden toegepast op de netto auteursinkomsten, dit wil zeggen, na aftrek van de forfaitaire kosten. Deze worden degressief berekend:

 • 50% op de schijf van 0,00 tot 10.000,00 € (hetzij geïndexeerd 15.660,00 €)
 • 25% op de schijf van 10.000,00 tot 20.000,00 € (hetzij tot geïndexeerd 31.320,00 €)
 • 0% op de schijf boven 20.000,00 € (hetzij boven 31.320,00 € geïndexeerd)

De werkelijke taxatie op de eerste schijf bedraagt dus 7,5% en 11,25% op de tweede, wat dus uitzonderlijk voordelig is.

 1. Aandachtspunten

Deze gunstige fiscaliteit kende onmiddellijk een groot succes en heeft geleid tot menig misbruik. Daardoor besteedt de fiscale administratie hier thans meer aandacht aan.  Er moet dus extra aandacht besteed worden aan volgende punten:

 • Het bestaan van een overeenkomst inzake cessie/concessie van auteursrechten;
 • De aldus ontvangen vergoedingen zijn geen vervanging van een vooraf bestaande vergoeding;
 • De vaststelling van het aandeel van de auteursrechten in het geheel van het werk van de desbetreffende persoon;
 • Een vergoeding van de afgestane rechten in functie van het voordeel dat de vennootschap zelf zal hebben door deze uit te baten;
 • De boekhoudkundige gevolgen in hoofde van de vennootschap die de rechten verkrijgt.

Bent U geïnteresseerd door dit onderwerp? Wenst U er meer over te vernemen? Aarzel niet om ons te contacteren.