Back to Top

Winstpremie : nieuw flexibel bonussysteem - 16/05/2018

Met ingang van 2018 werd een nieuw bonussysteem gelanceerd die ondernemingen de mogelijkheid biedt hun winst te delen met hun werknemers. Het flexibel karakter alsook het fiscaal en sociaal gunstig regime, maken dat de winstpremie een interessant instrument kan zijn voor ondernemingen om een bonus aan hun werknemers toe te kennen.

Voorwaarden

De winstpremie kan toegekend worden door elke vennootschap, vereniging of instelling die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting aan haar werknemers. Zij kan niet toegekend worden aan bedrijfsleiders, zaakvoerders of vergelijkbare functies. Een band van ondergeschiktheid is de determinerende factor.

De premie is een niet-recurrente bonus die elk jaar opnieuw kan worden toegekend bovenop het gewone loon. Zij mag dit loon niet vervangen. In hoofde van de vennootschap wordt de premie aangerekend op de winst na belastingen van de onderneming. Bedrijven die verlies maken kunnen dus geen gebruik maken van dit systeem.

De winstpremie heeft geen invloed op de loonnorm en er kan maximaal 30% van de totale bruto loonmassa uitgekeerd worden als winstpremie. Daar het om een collectief voordeel gaat, dient men een keuze te maken tussen de toekenning als identieke of als gecategoriseerde premie:

1. Identieke premie

  • De toegekende premie is gelijk voor alle werknemers OF
  • bedraagt een gelijk percentage van het brutoloon van alle werknemers.

De toekenning van de identieke winstpremie gebeurt via een (gewone of bijzondere) algemene vergadering. Het initiatief ligt dus bij de bedrijfsleiders en aandeelhouders.

Men mag werknemers die nog geen volledig jaar anciënniteit hebben, uitsluiten van de premie. Opeenvolgende tijdelijke contracten dienen te worden samengevoegd om de anciënniteit te bepalen.

2. Gecategoriseerde premie

  • De hoogte van de premie toegekend aan alle werknemers is afhankelijk van een verdeelsleutel gebaseerd op objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, weddeschaal, …

Hierbij mag de verhouding van de differentiatie maximaal 1 tot 10 bedragen. Concreet houdt dit in dat indien de laagste categorie 100 EUR ontvangt, de hoogste categorie maximaal 1000 EUR mag ontvangen.

Om een gecategoriseerde premie toe te kennen dient een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst gesloten en neergelegd te worden indien er in de onderneming een vakbondsafvaardiging bestaat. Indien dit niet van toepassing is op de onderneming, is een toetredingsakte voldoende.

Fiscaal

  • Werknemer: de winstpremie is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een bijzondere belastingheffing van 7%.
  • Werkgever: de winstpremie moet opgenomen worden in de verworpen uitgaven. Er is geen sociale bijdrage op verschuldigd.

Besluit

De winstpremie is een eenvoudig systeem om werknemers te laten delen in de winst van de onderneming en is voor de werknemer een fiscaal gunstiger alternatief dan de gewone bonus. In hoofde van de werkgever wordt de premie niet beschouwd als (loon)kost en dient aldus opgenomen te worden in de verworpen uitgaven.

De identieke premie biedt het voordeel dat deze eenvoudig via een algemene vergadering kan worden toegekend en bij toepassing van een vast percentage op het brutoloon toch differentiërend uitwerking heeft door middel van de verschillen in het brutoloon tussen werknemers.