Back to Top

Forfaitaire onkostenvergoedingen gewijzigd! - 13/11/2017

Deze zomer werd het oude KB van 24 december 1964 dat betrekking heeft op de onkostenvergoedingen voor verblijfskosten toegekend aan federaal overheidspersoneel opgeheven en een nieuw KB van 13 juli 2017 van toepassing. Dit nieuwe KB is niet onbelangrijk voor wie gebruik wil maken van forfaitaire onkostenvergoedingen aan zijn personeel. Deze onkostenvergoedingen moeten, om belastingvrij te zijn, gebaseerd zijn op ‘ernstige normen’; daarbij kan men zich baseren op de vergoedingen zoals gepubliceerd voor het overheidspersoneel.

Dienstreizen in België

De cumulatieve voorwaarden waaraan de ambtenaar moet voldoen om beroep te kunnen doen op de vergoeding werden hervormd. Voor dienstreizen vanaf 1 september kan een federale ambtenaar aanspraak maken op 16,73 EUR (geïndexeerd bedrag 2017) indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

- het moet gaan om een dienstverplaatsing binnen België van minimum 6 uur;

- de verplaatsing dient buiten een straal van 25km van zijn gewoonlijk standplaats te geschieden;

- er mag geen ander voordeel of vergoeding voor maaltijdkosten toegekend worden.

Het KB bepaalt dat de vergoeding maximaal 16 keer per maand mag worden toegekend wat de maximale maandelijkse vergoeding op 267,68 EUR (geïndexeerd bedrag 2017) brengt.

Een aanvullende forfaitaire dagelijkse vergoeding van 125,51 EUR (geïndexeerd bedrag 2017) wordt toegekend indien de ambtenaar naast de dienstverplaatsing ook dient te logeren buiten zijn woonplaats maar binnen België indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

- het moet gaan om een verplaatsing verder dan 75km;

- de federale dienst neemt de kost niet op zich;

- er mag geen ander voordeel of vergoeding voor de logie worden toegekend.

Er heerst nog onduidelijkheid omtrent de vraag of voorgaande voorwaarden ook vervuld dienen te zijn in de privésector. In se is het verdedigbaar te stellen dat een vergoeding van 16,73 EUR toegekend voor een dienstreis van 5 uur eveneens gesteund is op ernstige normen.

Dienstreizen in het buitenland

Ook voor dienstreizen naar het buitenland gelden ernstige normen. Deze lijst werd recent gewijzigd in de bijlage bij MB van 15 september 2017 en is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. De dagelijkse forfaitaire vergoedingen opgenomen in deze lijst zijn verschillend naargelang het land. De lijst geldt enkel voor werknemers met een vaste standplaats. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- korte buitenlandse dienstreizen (min. 10uur tot max. 30dagen) waarvan de bedragen terug te vinden zijn in categorie 1;

- en buitenlandse dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen waarvan de bedragen terug te vinden zijn in categorie 2.

Hieronder een uittreksel uit de lijst:Bij vragen omtrent de doorwerking van de ernstige normen op de door u toegekende kosten eigen aan de werkgever kan u steeds contact opnemen met uw HLB-adviseur. Gezien de voortdurende wijzigingen is het aan te bevelen om elke twee jaar een doorlichting te laten doen van de kosten eigen aan de werkgever. Aarzel niet om ons hierover te contacteren.