Back to Top

UBO-register : uitstel tot 31 maart 2019 voor registratie - 11/12/2018

Foutmelding

Notice: Undefined index: #attached in metatag_hreflang_metatag_metatags_view_alter() (regel 79 van /data/sites/web/hlbbe/www/sites/all/modules/metatag/metatag_hreflang/metatag_hreflang.module).

In het kader van de antiwitwaswetgeving werd het UBO-register in het leven geroepen in België.  Het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 met inwerkingtreding op 31 oktober 2018 regelt de modaliteiten van het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owners”).  

De oorspronkelijke deadline van 30 november 2018 voor verstrekking van de inlichtingen aan het UBO-register werd inmiddels verschoven naar 31 maart 2019.

Het UBO-register is een gecentraliseerde databank waar informatie aan verstrekt dient te worden inzake de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige entiteiten.  

De informatieplichtige entiteiten zijn vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en juridische entiteiten vergelijkbaar met trusts.  

Voor de respectievelijke informatieplichtige entiteiten worden de uiteindelijk begunstigden anders gedefinieerd.  Voor vennootschappen zijn de uiteindelijk begunstigden in eerste instantie de personen die meer dan 25% van de stemrechten of meer dan 25% van de aandelen in de vennootschap bezitten.  Alternatief indien geen van voormelde personen kan worden geïdentificeerd dienen de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen of alternatief de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel te worden aangemeld als uiteindelijk begunstigde.  

Gezien de tussenliggende personen, veelal vennootschappen, eveneens gemeld dienen te worden, is het aldus de bedoeling een inzicht te verkrijgen in de volledige aandeelhoudersstructuur.  

Voor iedere uiteindelijk begunstigde zullen verschillende inlichtingen verstrekt dienen te worden (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer of ondernemingsnummer of gelijkaardig identificatienummer, verblijfsadres, datum waarop de betrokkene uiteindelijk begunstigde is geworden).  Er dienen eveneens documenten ter staving beschikbaar te zijn (o.a. kopie identiteitskaart of paspoort van de UBO, de oprichtingsakte, statuten en aandeelhoudersregister van de vennootschap).  Tevens dient de toepasselijke categorie voor de UBO te worden vermeld en indien meerdere categorieën van toepassing zijn, dient de UBO in iedere toepasselijke categorie vermeld te worden.

De toegang tot het register is als volgt geregeld.  De bevoegde autoriteiten en de vennootschappen en natuurlijke personen die deze informatie nodig hebben om hun verplichtingen in het kader van waakzaamheid ten aanzien van hun cliënten te kunnen nakomen, hebben steeds volledige toegang tot het UBO-register. Ieder natuurlijk persoon kan mits betaling van een administratieve onkostenvergoeding een beperkte toegang worden verleend.

De applicatie is te consulteren via het portaal MyMinfin via volgende link:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

Uiterlijk 31 maart 2019 zal een eerste registratie in het UBO-register moeten gebeuren voor de informatieplichtige entiteiten.  Ingeval van wijzigingen in de UBO-structuur zullen deze binnen een termijn van één maand gemeld dienen te worden aan het UBO-register en minstens jaarlijks zal de informatie in het UBO-register bijgewerkt moeten worden.

Voor niet-naleving van de verplichtingen tot registratie kunnen administratieve geldboeten van minimum 250 euro tot maximum 50.000 euro opgelegd worden.  

Gelet op de naderende deadline is het van belang om tijdig de nodige voorbereidende werkzaamheden aan te vatten om de vereiste inlichtingen te verzamelen en verder zal het naar de toekomst toe eveneens aangewezen zijn om intern procedures te voorzien die toelaten om wijzigingen van uiteindelijk begunstigden tijdig te melden.  Om u wegwijs te maken in uw rapporteringsverplichtingen zal uw HLB contactpersoon u graag bijstaan.