Back to Top

Tax shelter: attesten indieningsverplichting - 10/07/2017

Er geldt in uitvoering van het KB van 18 april 2017 een nieuwe indieningsplicht voor vennootschappen die beroep doen op het nieuwe regime van de tax shelter voor startende ondernemingen. Zij dienen hun attesten uiterlijk op 31 juli 2017 over te maken aan de belastingadministratie.

De verplichting bestaat uit twee luiken:

- enerzijds is er de overhandigingsplicht van de attesten aan de investeerders vóór 31 maart. Zij dienen, wanneer ze de belastingvermindering willen toepassen, de attesten ter beschikking te houden van de belastingadministratie. Het is echter aan te raden de attesten proactief als bijlage bij de aangifte te voegen.

- anderzijds is er de indieningsplicht die vennootschappen oplegt de attesten eveneens over te maken aan de administratie, concreet gaat het om volgende attesten:

    - verwervingsattest voor het jaar waarin de aandelen werden verworven
    - behoudattest voor elk van de vier jaren die volgen op het jaar van verwerving van de aandelen
    - vervreemdingsattest indien de aandelen worden vervreemd binnen 48 maanden na de     verwerving van de aandelen

Een kopie van deze attesten dienen aan de volgende dienst te worden bezorgd:

- KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing, Kruidtuinlaan 50, bus 340, 1000 Brussel
- of via mail: kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be

Let wel, in principe is de deadline inzake beide verplichtingen 31 maart. Gezien het nieuwe karakter van deze tax shelter heeft men voor 2017 echter voorzien in een uitstel tot 31 juli. Vanaf volgend jaar zijn de attesten dus steeds jaarlijks in te dienen vóór 31 maart.