Back to Top

HLB ook actief in de public sector! - 20/09/2017

De EU Richtlijn 2011/85/EU stelt dat men zowel op federaal, regionaal, provinciaal als lokaal niveau moet beschikken over een betrouwbare overheidsboekhouding die onderworpen is aan een doeltreffende interne controle en een onafhankelijke audit, uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaarden.

Echter is er nog geen voorgeschreven certificering voor de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de politie- en brandweerzones. Er dient opgemerkt te worden dat de coherentiecontroles die het Agentschap Binnenlands Bestuur uitvoert bij de Vlaamse gemeenten en OCMW’s geen controle ten gronde is. Op dit ogenblik kan men enkel vaststellen dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van volkomen controles bij de rapporteringen van alle lokale besturen. Er is wel een positieve houding voor een graduele invoering van deze controles vastgesteld.

Om aan deze vaststellingen tegemoet te komen werd door het ICCI (informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat) de zogenaamde Quick Scan tool ontwikkeld. Het project werd opgevolgd vanuit een stuurgroep waarin onder andere Audit Vlaanderen actief betrokken was.

Deze Quick Scan tool heeft de ambitie om met een beperkte investering na te gaan of bij de lokale overheden de noodzakelijke elementen aanwezig zijn om te komen tot een getrouwe overheidsboekhouding. De tool bekijkt voornamelijk 4 aspecten van de organisatie:

•    De conformiteit met het wettelijk kader
•    De interne controle beheersingsmaatregelen gericht op de productie van financiële staten
•    De maatregelen inzake fraudepreventie
•    De kwaliteit van de financiële rapportering

HLB werd als enige kantoor in Vlaanderen door het ICCI gekozen om de tool eind 2016 en begin 2017 te testen in een aantal kandidaat gemeenten. Nadien werd de tool door de ontwikkelaars verder afgewerkt op basis van de vaststellingen in deze testen. De lancering werd aangekondigd op de studienamiddag van 11/5/2017. De ervaring die wij tijdens de testfase opgedaan hebben leert ons dat de tool zeer geschikt is om met een beperkte tijdsbesteding de sterke en zwakke punten van, voornamelijk, de financiële diensten binnen de lokale besturen in kaart te brengen zodat deze concreet aangepakt kunnen worden.

Vanuit deze eerstelijnservaring kan HLB uw ideale partner zijn bij de (financiële) doorlichting van uw organisatie, het begeleiden van o.m. de opmaak van de jaarrekening van lokale besturen…