Back to Top

Recente ontwikkelingen inzake pensioenen en lijfrenten uit Nederland - 19/01/2018

1.    Intrekking vrijstelling inhouding loonheffing op Nederlandse pensioenen en lijfrenten vanaf 2018

Eind 2017 heeft de Nederlandse belastingdienst een aanzienlijk aantal fiscaal inwoners van België aangeschreven die een pensioeninkomen en/of lijfrente ontvangen hebben uit Nederlandse bron en waarvan de totaliteit een bedrag van 25.000,00 euro overschrijdt.  Met dit schrijven meldt de Nederlandse belastingdienst dat zij een eerder toegekende vrijstelling voor de inhouding van loonheffing op voormelde inkomsten in Nederland zullen intrekken met ingang van 1 januari 2018.

Gezien deze wijziging van de positie van de Nederlandse belastingdienst mogelijk kan resulteren in een situatie van dubbele belastingheffing, is het van belang voor wie dergelijk bericht ontving zo spoedig mogelijk zijn persoonlijke situatie te laten evalueren en, in geval er in Nederland een onterechte inhouding loonheffing wordt verricht, hiertegen de nodige actie te ondernemen.

De Nederlandse administratie geeft aan haar standpunt te wijzigen ten gevolge van recente Belgische rechtspraak betreffende Nederlandse pensioenen en lijfrenten.  Het zou hier gaan om meerdere gerechtelijke uitspraken waarin bevestigd wordt dat de Nederlandse inkomsten afzonderlijk belastbaar zijn op basis van  3 procent van het prijsgegeven kapitaal.

Op de AOW-pensioenen zou de maatregel niet van toepassing zijn, maar het zou gaan om lijfrente-inkomsten, particuliere pensioenen, semi-overheidspensioenen, beroeps- en bedrijfspensioenen.

Op basis van artikel 18, §2 van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag komt de heffingsbevoegdheid voor pensioenen (andere dan overheidspensioenen) en lijfrenten toe aan Nederland indien volgende drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

•    De inkomsten zijn in de bronstaat Nederland in de opbouwfase vrijgesteld, de bijdragen zijn in aftrek gebracht of het inkomen is in aanmerking gekomen voor fiscale faciliëring; en
•    De inkomsten hebben in de woonstaat België niet het progressieve belastingtarief ondergaan of zijn voor minder dan 90% van het brutobedrag in de belastingheffing betrokken geweest; en
•    Het totale brutobedrag van deze inkomsten is gezamenlijk meer dan 25.000,00 euro.

Gezien voor de nieuwe maatregel enkel het criterium van de overschrijding van een totaal bedrag van 25.000,00 euro zou in aanmerking genomen worden, is het evenwel mogelijk dat er in Nederland vanaf dit jaar ten onrechte loonheffing wordt ingehouden.  Dit zal onder meer het geval zijn indien alle betrokken inkomsten in België daadwerkelijk aan het progressief tarief belast worden.  Desgevallend onderzoeken we graag welke de meest aangewezen methode is om de ten onrechte ingehouden loonheffing te betwisten of terug te vorderen.

2.    Recente wetswijziging i.v.m. Nederlandse AOW-uitkeringen

De Belgische rechtspraak van de laatste jaren heeft meermaals de band met een beroepswerkzaamheid in Nederland als essentieel criterium aangeduid om de AOW-uitkering als belastbaar pensioen in België te kwalificeren.  Deze positie werd door het Belgische Hof van Cassatie bevestigd in het arrest van 5 mei 2017.  Gezien het recht op AOW in Nederland niet gelinkt is aan de uitoefening van een beroepsactiviteit maar wordt opgebouwd door inwoner te zijn van Nederland, kon op basis van de rechterlijke uitspraken de AOW-uitkering vrijgesteld worden in verhouding tot de periode van AOW-opbouw tijdens de jaren dat niet in Nederland werd gewerkt, zoals bij voorbeeld tijdens de studiejaren.  

In reactie hierop heeft de Belgische wetgever echter als onderdeel van de eindejaarswetgeving een wijziging doorgevoerd die met terugwerkende kracht van toepassing is vanaf 1 januari 2017.  Ten gevolge hiervan zal een AOW-uitkering dus vanaf inkomsten 2017 steeds volledig belastbaar zijn in België. 

Om de impact van de voorgaande maatregelen in uw persoonlijke belastingsituatie in te schatten en zo nodig uw rechten te vrijwaren, adviseren we u contact op te nemen met uw dossierbeheerder of de HLB België-Nederland desk.