Back to Top

De innovatieaftrek: fiscale optimalisatie voor innoverende ondernemingen - 02/02/2018

De innovatieaftrek werd in 2016 ingevoerd als opvolger van de octrooiaftrek. Hoewel laatstgenoemde aftrek echter nog blijft bestaan als overgangsregeling tot 2021 voor zowel bestaande octrooien als deze die werden aangevraagd voor 1 juli 2016, biedt zijn opvolger meer opportuniteiten. Zo is de innovatieaftrek niet enkel van toepassing op inkomsten die voortvloeien uit octrooien maar ook op inkomsten uit:  

  • aanvullende beschermingscertificaten;
  • auteursrechtelijk beschermde software;
  • kwekersrechten;
  • weesgeneesmiddelen en
  • van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteit.

Voor software geldt de bijkomende voorwaarde dat ze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject zoals opgenomen in het wetboek inkomstenbelasting. In concreto dient het om een effectief vernieuwende ontwikkeling te gaan die aangemeld werd bij de POD Wetenschapsbeleid.

De fiscale aftrek bedraagt 85% wat tot gevolg heeft dat de effectieve belastingdruk slechts 5,1% bedraagt op de onder de innovatieaftrek kwalificerende inkomsten (4,44% ten gevolge van de vennootschapsbelastingverlaging naar 29,58%). Tevens is de niet benutte innovatieaftrek overdraagbaar naar volgende belastingtijdperken.

Enkel het nettobedrag aan inkomsten wordt in aanmerking genomen. Hiervoor dient men niet enkel de aan de inkomsten verbonden uitgaven van het inkomstenjaar in aanmerking te nemen, maar moet men tevens de gerelateerde uitgaven van de vorige jaren in mindering brengen. Deze historische uitgaven mogen echter wel gespreid worden over maximaal 7 aanslagjaren.

In het licht van de BEPS-regelgeving mag een zogenaamde patent box enkel nog genoten worden voor substantiële activiteiten. Dit houdt in dat de inkomsten beperkt moeten worden in verhouding tot de uitgaven m.b.t. onderzoek en ontwikkeling die door de onderneming zelf werd gedragen of die door de onderneming aan een niet verbonden onderneming werden betaald voor een gebruiksrecht (vb. in het kader van een licentie). Deze kwalificerende uitgaven mogen nog met 130% vermenigvuldigd, rekening houdend met het bedrag van de globale uitgaven als maximum.

Samengevat geeft dit volgende formule:

Innovatieaftrek = netto innovatie-inkomsten X  ( kwalificerende uitgaven X 130% / globale uitgaven )  X 85%
 

Het is mogelijk om van de nexus-formule af te wijken. Dit kan bijv. het geval zijn wanneer de uitgaven ten gevolge van een uitbesteding aan een verbonden onderneming weinig meerwaarde creëerden. Het bekomen van een uitzonderingsregime kan enkel mits goedkeuring door de rulingcommissie.

De innovatieaftrek biedt een sterk fiscaal instrument om de belastbare basis aanzienlijk te verminderen en is een onderdeel van de Belgische patent box die bestaat uit een set aan fiscaal interessante regimes ter ondersteuning van innoverende ondernemingen. Gelet op de complexiteit van de materie is het aangeraden u te laten bijstaan door gespecialiseerde consulenten. Bij HLB hebben we de ervaring in huis om voor uw onderneming de optimale fiscale strategie uit te werken.