Back to Top

Halvering voordeel alle aard terbeschikkingstelling woning - 08/11/2018

Even recapituleren uit onze bijdrage van 09/08/2016: wanneer een vennootschap een woning ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider, dan heeft dit tot gevolg dat er in hoofde van deze bedrijfsleider een voordeel van alle aard aangerekend zal worden.

Dit voordeel werd steevast als volgt berekend: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x multiplicator 3,8 (wanneer het kadastraal inkomen kleiner is of gelijk aan € 745 is deze multiplicator 1,25). Deze berekeningswijze werd echter door het Hof van Beroep te Gent (Gent 24 mei 2016, 2015/AR/1235) in strijd bevonden met het gelijkheidsbeginsel. Het is namelijk zo dat indien de woning ter beschikking gesteld zou worden door een werkgever natuurlijk persoon, er geen multiplicator toegepast wordt.

Dit arrest was vanzelfsprekend goed nieuws voor iedereen die een woning door de vennootschap ter beschikking gesteld kreeg, te meer omdat de Minister van Financiën en vervolgens de fiscus zich vrij snel neerlegden bij voornoemde uitspraak. In afwachting van een definitieve oplossing was het immers verdedigbaar om geen multiplicator bij de berekening toe te passen.

Nieuwe formule: factor 2

Om een definitieve oplossing te bieden voor de ontstane lacune heeft de Regering ervoor gekozen de vermenigvuldigingsfactor op 2 te brengen, ongeacht of de woning ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap dan wel door een natuurlijk persoon. Tevens verdwijnt ook het verschil waarbij de factor afhankelijk is van kadastraal inkomen, factor 2 zal dus ook toegepast worden op ter beschikking gestelde woningen met een kadastraal inkomen kleiner of gelijk aan € 745.

Vb.: stel dat de ter beschikking gestelde (onbemeubelde) woning een KI van € 700 heeft. In het oude systeem zou het voordeel alle aard € 2.605,02 bedragen (700 x 1,7863 x 100/60 x 1,25) tegenover € 4.168,03 in het nieuwe systeem. Een stijging dus voor woningen met een klein kadastraal inkomen. Hier tegenover staat wel dat indien de ter beschikking gestelde (onbemeubelde) woning een KI zou hebben van € 1.500, het voordeel van alle aard € 16.969,85 bedroeg (1.500 x 1,7863 (Indexatiecoëfficiënt aanslagjaar 2018) x 100/60 x 3,8), tegenover € 8.931,50 in het nieuwe systeem. Een gevoelige daling dus.

Inwerkingtreding

De invoering van de nieuwe factor maakt deel uit van het zomerakkoord. Tot op heden is deze formule echter nog niet wettelijk vastgelegd. De wetgever heeft in principe tijd tot en met 31 december 2018 om deze regeling wettelijk te verankeren zodat een inwerkingtreding van 1 januari 2018 gegarandeerd wordt. De laatste berichten stellen echter dat men een inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019 beoogt.

Alleen maar goed nieuws ?

Het is lovenswaardig dat de saga rond de berekening van het voordeel alle aard voor (firma)woningen een einde kent. Minder goed nieuws aangaande dit thema komt echter van het Hof van Beroep te Antwerpen. Recentelijk sprak zij zich uit in twee zaken waarbij een woning door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld aan haar bedrijfsleider. In beide zaken ontstond een discussie over de kostenaftrek in hoofde van de vennootschap m.b.t. de ter beschikking gestelde woning.

Het Hof weigert resoluut de aftrek van kosten indien de desbetreffende vennootschap niet kan aantonen dat de kosten gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit is an sich een correcte toepassing van artikel 49 WIB. In praktijk vloeit hieruit voort dat de vennootschap moet aantonen dat de terbeschikkingstelling van de woning een vergoeding is voor werkelijk door de bedrijfsleider geleverde prestaties. Dit bewijs is niet steeds eenvoudig te leveren.

In veel gevallen verkoopt de bedrijfsleider de volle eigendom of het vruchtgebruik aan de vennootschap, die de woning op haar beurt ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. In beide zaken had men een dergelijke constructie opgezet. Vervolgens werd een vergoeding aangerekend door de vennootschap aan de bedrijfsleider voor het gebruik van de woning. Deze vergoeding kwam in beide zaken overeen met het forfaitair berekende voordeel alle aard. Dit heeft tot gevolg dat er in beide gevallen geen belastbaar voordeel meer was, aangezien de aanrekening van de vergoeding in aftrek mag genomen worden van het voordeel alle aard. Het Hof besluit hieruit in beide zaken dat, bij gebreke van enig belastbaar voordeel, er geen sprake kan zijn van een bezoldiging van de bedrijfsleider en dat dus niet is voldaan aan de voorwaarde gesteld door artikel 49 WIB met als gevolg dat de kostenaftrek in hoofde van de vennootschap (minstens gedeeltelijk) geweigerd mag worden.

Besluit

Het feit dat er eindelijk duidelijkheid komt inzake de waardering van het voordeel alle aard bij de terbeschikkingstelling van een woning is goed nieuws. Dat de factor op 2 wordt gebracht, zal slechts voor een minderheid nadelig zijn. We moeten echter vaststellen dat de visie van het Hof van Beroep te Antwerpen wel eens een domper op de feestvreugde zou kunnen zijn. Bij de terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap dient men in ieder geval rekening te houden met deze visie om later de kostenaftrek in de vennootschap niet verworpen te zien.

Hebt u vragen over deze materie ? Bij HLB hebben we de kennis in huis om u te begeleiden de optimale strategie uit te werken.