Back to Top

De grote hervorming van het erfrecht : de erfovereenkomsten - 16/04/2018

Dankzij de aanpassing van het burgerlijk erfrecht zal het vanaf 1 september 2018 mogelijk zijn erfovereenkomsten af te sluiten.

Vandaag zijn de overeenkomsten aangaande een nog niet opengevallen nalatenschap strijdig tegen de openbare orde en aldus nietig. 

De wetgever heeft echter gevolg gegeven aan het verzoek van vele Belgen om dit toch mogelijk te maken. Zo zal het mogelijk zijn dat ouders en hun kinderen in de toekomst tijdens hun leven een akkoord sluiten omtrent de nalatenschap.

Er bestaan drie soorten erfovereenkomsten:

  1. Punctuele erfovereenkomst onder bijzondere en onder bezwarende titel
  2. Punctuele erfovereenkomst over één of meer bepaalde schenkingen
  3. Globale erfovereenkomst over alle schenkingen

De globale erfovereenkomst is een overeenkomst tussen één ouder of beide ouders en hun afstammelingen waarin alle reeds gedane schenkingen en andere toegekende voordelen worden vermeld, waarin desgevallend nieuwe schenkingen worden gedaan en waarin wordt vastgesteld dat er een subjectief evenwicht is tussen alle betrokkenen.

Het grote voordeel hiervan is dat bij het overlijden van de ouder geen inbreng noch inkorting kan worden gevorderd m.b.t. deze schenkingen.