Back to Top

Burgerlijke maatschap: boekhouding in, discretie out? - 04/06/2018

Op 27 april jongstleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die de hervorming van het ondernemingsrecht initieert. Een in-het-oog-springende implicatie van deze hervorming is het feit dat de maatschappen tussen de herfst van 2018 en de lente van 2019 aan enkele bijkomende verplichtingen zullen moeten voldoen.

De burgerlijk maatschap – een (uiterst) korte bloemlezing.

De burgerlijke maatschap kennen we als een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die onderhands, zonder notaris, kan worden opgericht én aan geen enkele vormvereiste diende te voldoen. De maatschap is daarnaast fiscaal transparant, hetgeen inhoudt dat de “maten” op de inkomsten worden belast alsof die er niet zou zijn.

In de praktijk zien we een maatschap, zij het eerder als uitzondering dan als regel, in het kader van een onderhandse samenwerking tussen twee vennootschappen of zelfstandigen.

Het meest courante gebruik van dit type vennootschap vinden we echter in de persoonlijk sfeer, namelijk deze van de estateplanning.

Zonder dat we in deze nieuwsbrief oeverloos in detail wensen te treden, geven wij u graag een korte introductie tot de maatschapconstructie.  De burgerlijke maatschap wordt gebezigd om toekomstige erflaters, veelal vermogende ouders, de controle bij leven over hun roerend patrimonium te laten vrijwaren en dit terwijl ze terzelfdertijd de nodige regelingen in geval van overlijden kunnen treffen.

De pijlers van deze successiepiste waren immer: administratief eenvoudig en uiterst discreet, daar vaak enkel de betrokken personen (“maten”) en hun planningsraadgever van de constructie afwisten.  

Einde aan de discretie? Verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Gezien de eerder vermelde wet ervoor zorgt dat alle maatschappen eensklaps als ondernemingen aanzien zullen worden, zullen deze aan bijkomende verplichtingen dienen te voldoen.

In de KBO worden alle basisgegevens van ondernemingen opgenomen (zoals adres, naam, etc.). Meestal zijn die gegevens voor iedere burger publiek toegankelijk, sommige data wordt echter afgeschermd.

In principe zal iedere nieuwe maatschap vanaf  01/11/2018 zich dienen in te schrijven bij de KBO, bestaande maatschappen krijgen evenwel de tijd tot eind april 2019. De Koning kan niettemin deze data nog wat vervroegen.

Einde aan de administratieve eenvoudigheid? Verplicht te voeren boekhouding

Naast de verplichte inschrijving in de KBO, dienen bestaande maatschappen vanaf 01/11/2018 een vereenvoudigde boekhouding te voeren wanneer hun omzet minder dan 500.000 EUR/jaar bedraagt en een “normale” boekhouding indien meer. Bestaande maatschappen zijn vrijgesteld tot boekjaar 2020, al kan de Koning dit terug vervroegen ...

Wat hoeft u te doen?

Eerst en vooral dienen de modaliteiten van het Koninklijk Besluit te worden afgewacht, pas dan zal exact kunnen worden aangegeven op welke manier zal moeten worden gereageerd.

Zoals hoger vermeld zullen nieuwe maatschappen van meet af aan de nieuwe verplichtingen in voege zien.  

Bestaande burgerlijke maatschappen bespreken echter best zo snel mogelijk de implicaties van hun maatschap met hun vertrouwenspersoon om de maatschap te aligneren met de nieuwe wetgeving.  (verandering van vereenvoudigde boekhouding naar een gewone boekhouding. )

Slotopmerking

Het is reeds langer bekend dat de burgerlijke maatschap een doorn in het oog van de diverse belastingadministraties is (o.a. “De Nederlandse notaris-route”). De aangekondigde invoering van het UBO-register (register van de uiteindelijke begunstigden) in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht is hier alvast een mooi voorbeeld van.

Verdwijnt de maatschap met stille trom van het toneel of hebben de nieuwe maatregelen minder uitwerking dan er nu wordt geanticipeerd … Wij volgen het alvast voor u op!  

Hebt u vragen over de implicaties, de verplichtingen, de mogelijkheden, etc. over nieuwe of reeds bestaande maatschappen, dan kunt u immer bij uw vertrouwde HLB-expert terecht.