Back to Top

Wordt de btw-administratie milder? - 07/11/2018

De boeteregels inzake btw-overtredingen zijn in België erg streng. De minister van financiën heeft met de publicatie van een nieuwe richtlijn op 30 juli 2018 tegemoet willen komen aan  het regeerakkoord van 2014.

De btw-administratie wordt nu gevraagd om uit gaan van de goede trouw van de belastingplichtige.

Zo zal er voor sommige btw-boetes die opgelegd werden na 1 januari 2018 een kwijtschelding kunnen worden aanvaard als wordt voldaan aan volgende vier cumulatieve voorwaarden:

  • De belastingplichtige moet hebben gehandeld te goeder trouw. De btw administratie zal hier kwade trouw moeten aantonen.
  • De overtreding moet de eerste in zijn in haar soort in een referentieperiode van vier jaar.
  • De belastingplichtige of een gevolmachtigde van de belastingplichtige moet een verzoek tot kwijtschelding indienen.
  • De belastingplichtige moet de btw formaliteiten waarvoor een boete werd uitgereikt, hebben voldaan op het moment van kwijtschelding.

De inbreuken waarvoor een kwijtschelding van de boete kan worden geclaimd zijn inbreuken die geen effect hebben op rooster 71 of 72. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het laattijdig of niet indienen van klantenlistings of intracommunautaire opgaven.
  • Bedrag van verkopen foutief opgenomen in rooster 46 in plaats van 47.
  • Aankopen opgenomen in rooster 81 in plaats van 82.

Voor de boetes die niet onder bovenstaande voorwaarden vallen en de boetes die eventueel wel een impact hebben op het te betalen bedrag aan btw, is het nog steeds mogelijk om een verzoekschrift voor kwijtschelding of vermindering in te dienen.

De vraag is nog hoe de btw-administratie deze verzoekschriften zal behandelen.

Indien u een btw boete heeft gekregen en bijstand wenst bij het indienen van een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering, staan wij graag klaar om u hierbij te helpen.