Back to Top

Exit optie- en warrantenplannen voor werknemers? - 18/04/2018

In de nieuwsbrief van Januari sneden wij reeds het topic van de optieplannen aan. Het hing evenwel al een tijdje in de lucht dat de gunstige optieplannen voor menig fiscaal tandengeknars zorgden. Alsof de belastingadministratie uw HLB-team op snelheid wenste te pakken, verstuurde ze hierover halfweg het eerste kwartaal een belangrijke “Voorafgaande Beslissing” de wereld in.

Optieplannen versus de rulingdienst

Om rechtszekerheid te verwerven is het courant dat belastingplichtigen hun fiscale plannen aan de rulingdienst voorleggen, die vervolgens een bindende beslissing sluiten met die belastingplichtige. De fiscus is echter maar gebonden ten aanzien van de rulingsluitende belastingplichtige.

Optieplannen worden vaak ter goedkeuring van die rulingdienst voorgelegd. Hier stelde de rulingdienst als vanouds dat:

 “het niet uitgesloten kon worden dat de invoering van dergelijke plannen een oneigenlijk gebruik zou kunnen opleveren indien de toekenning van de opties disproportioneel zou zijn met de gebruikelijke bezoldigingen”.

Tot voor kort was het echter koffiedik kijken wat die disproportionaliteit dan precies inhield. De rulingdienst vulde deze administratieve leemte in en bepaalde een maximale grens van 20% op volgende berekeningsgrondslag:*

  1. De maandelijkse brutobezoldiging x 12,92 (= inclusief vakantiegeld);
  2. De 13de maand;
  3. De variabele brutobezoldiging.

De bedragen die hierboven worden vermeld, zijn exclusief toegekende voordelen van alle aard en na aftrek van RSZ-werkgeversbijdragen, doch voor aftrek van RSZ-werknemersbijdragen (DVB, news, nr.3).

*de reële/economische waarde van de BEVEKS moet in acht worden genomen om de grens af te stemmen. 

Exit optieplannen dan maar?

De door de rulingdienst bepaalde 20%-grens lijkt ons nog voldoende hoog om af te toetsen als dergelijk plan voor U of Uw werknemers interessant kan zijn. Daarnaast heeft een publicatie van de rulingdienst niet de juridische slagkracht als een wet. Het valt evenwel sterk aan te bevelen om aan deze 20%-grens te voldoen, wil men onder het maaiveld van de fiscale controle blijven.

Hebt U vragen over dergelijke plannen? U wenst bijstand bij het afsluiten van een ruling? Uw HLB-team staat U graag bij!