Back to Top

Privacy

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (BESCHERMING VAN DE PRIVACY)

HLB Belgium BVBA, met zetel aan de Terhulpsesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde en met ondernemingsnummer 0419 280 718 (hierna verder ‘HLB Belgium’ genoemd) respecteert uw privacy.

HLB Belgium verzamelt, registreert en verwerkt de gegevens van haar klanten en van de gebruikers van haar website gekoppeld aan de domeinnaam www.hlb.be (hierna de ‘Website’ genoemd) in een gegevensbestand. HLB Belgium is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via 03 449 97 57 of via mail info@hlb.be.

HLB Belgium draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar Website. Al uw gegevens die u op onze Website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen, om u te kunnen informeren over onze activiteiten, en om u informatie over de vakdomeinen waarin HLB Belgium actief is, onder de vorm van nieuwsbrieven te sturen, afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en interesses.

Bij een informatie-aanvraag vraagt HLB Belgium u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren via uw e-mailadres:

  • Naam
  • Voornaam
  • Aanspreektitel
  • Bedrijf
  • Emailadres
  • Uw vragen of opmerkingen

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook in te vullen. U garandeert HLB Belgium dat uw gegevens juist en volledig zijn. Het invullen van verkeerde gegevens of gegevens van andere personen dan uzelf kan mogelijkerwijze aanleiding vormen dat de klant of gebruiker, tijdelijk of definitief iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de informatie en diensten van HLB Belgium.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door HLB Belgium in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens kosteloos opvragen en ze eventueel corrigeren, via bovenstaande contactgegevens.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u HLB Belgium uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

U kan op elk moment vragen om uw gegevens uit het bestand te verwijderen. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden van HLB Belgium kan u zich kosteloos verzetten.

HYPERLINKS

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.hlb.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina’s van deze Website, blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. HLB Belgium kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door HLB Belgium. HLB Belgium wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

ALGEMEEN

De verwerking van uw persoonsgegevens door HLB Belgium is onderworpen aan het Belgisch recht. Het gebruik van de Website en/of onze diensten houdt tevens uw instemming in met deze Privacy Policy, die van tijd tot tijd kan worden aangepast. De aanpassingen worden automatisch van kracht na publicatie op de Website.