Back to Top

De fiscaliteit inzake auteursrechten: BTW aspecten - 10/01/2018

In een eerdere newsletter bespraken we het gunstig fiscaal stelsel van cessie en concessie van auteursrechten op vlak van personenbelasting.

Thans behandelen we de BTW-aspecten inzake dergelijke cessies en concessies.

I.    Het algemeen stelsel

De cessie of concessie van auteursrechten wordt door de BTW-wetgeving beschouwd als een levering van diensten. Dus, als iemand auteursrechten afstaat of verleent bij het uitoefenen van een economische activiteit, op zelfstandige en normale wijze, valt ze volledig binnen de werkingssfeer van de BTW. De cessie of concessie zal onderworpen worden aan volgende tarieven :II.    De werknemers

Voor werknemers die niet beantwoorden aan de voorwaarden inzake zelfstandigheid zal de cessie of concessie van auteursrechten aan de werkgever, verricht in het kader van hun werk, niet onderworpen zijn aan de BTW.

III.    De zelfstandigen

In tegenstelling tot werknemers, handelen zelfstandigen buiten de hiërarchische structuur van een arbeidscontract. De cessie of concessie van auteursrechten die ze zouden verwezenlijken vallen dan ook volledig binnen het toepassingsgebied van de BTW. Naargelang hun “hoofdactiviteit” al dan niet onderworpen is aan BTW, zullen deze zelfstandigen onderworpen zijn aan de BTW met recht op aftrek of zullen ze gemengd of gedeeltelijk BTW-plichtig zijn.

IV.    De bedrijfsleiders

Als zelfstandige zijn de bedrijfsleiders, a priori, BTW-plichtig en dienen de bezoldigingen welke zij van hun vennootschappen ontvangen wanneer zij auteursrechten op beschermde werken afstaan of verlenen, onderworpen te worden aan BTW.

Deze administratieve verplichtingen en formaliteiten kunnen heel belastend zijn voor een vaak gering aantal facturen met kleine bedragen.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat ofwel de bedrijfsleider kiest voor de vrijstelling Kleine Onderneming (indien de omzet van de cessie van de auteursrechten aan zijn vennootschap minder bedraagt dan 25.000,00 EUR per jaar) of door de oprichting van een btw-eenheid tussen de vennootschap en de bedrijfsleider.

Bent U geïnteresseerd ? Wenst U er meer over te vernemen ?

Aarzel niet om ons te contacteren !